Contribution to the UN Post-2015 Development Agenda Based on the Concept of Resilience

Wkład koncepcji resilencji do Agendy Rozwojowej UN Post-2015

Jürg   Bloesch1,  Michael  von  Hauff2,   Klaus  Mainzer3,  S.  Venkata  Mohan4, Ortwin  Renn5,  Verena  Risse6,  Yonghui  Song7,  Kazuhiko   Takeuchi8,  Peter A. Wilderer9

1Alumnus ETH Zurich, Eawag Duebendorf, Switzerland, E-mail: oesch@emeriti.eawag.ch;  2Univ. Kaiserslautern, Germany, E-mail: wiwi.uni-kl.de, 3Technische Universitaet Muenchen, Germany, E-mail: mainzer@cvl-a.tum.de, 4CSIR Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad, India, E-mail: vmohan_s@yahoo.com, 5Universitaet Stuttgart, Germany, E-mail: Ortwin.Renn@sowi.uni-stuttgart.de, 6Munich School of Philosophy, Germany, E-mail: Verena.Risse@hfph.de; 7Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Institute of Water Environmental Sciences, Beijing, China, E-mail: songyh@craes.org.cn, 8United Nations University at Tokyo, Japan, E-mail: atake@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp, 9Technische Universitaet Muenchen, Institute for Advanced Study, Lichtenbergstr.2a, 85748 Garching, Germany, E-mail: peter@wilderer.de
E-mail (Corresponding Author): peter@wilderer.de

Abstract

The authors of this paper suggest applying the concept of resilience in the process of setting up Sustainable Development Goals (SDGs) to be implemented in the United Nations Post-2015 Development Agenda. Referring to the synopsis of the scientific basis of resilience and sustainability presented by Bloesch et al., the proposed general goals and specific targets of sustainable development are introduced and discussed. The aims of the SDGs and the corresponding targets can only materialize when applying as guiding principles advanced knowledge (science), transfer of knowledge and skills (education and training), encouragement of creativity and ethical values (governance and policy). Moreover, the fundamental values of ecosystem function are to be acknowledged as well as the need to balance the three sub-systems of the eco-social triad. It appears necessary to focus on integrative resilience. The Post-2015 Development Agenda should stress the crucial role of self-regulation in ecosystems, and a corresponding cognitive regulation of social and economic systems with the aim to ensure system´s stability within given thresholds.

Key words: Post-2015 Development Agenda, goals, targets, resilience, adaptive cycle, economy, society, ecosystems

Streszczenie

Autorzy sugerują zasadność włączenia koncepcji resilencji w proces tworzenia Celów Rozwoju Zrównoważonego (Sustainable Development Goals, SDGs) i dokumentu ONZ Agenda Rozwojowa Post-2015. Odwołując się do naukowych podstaw resilencji i zrównoważoności, przedstawionych przez Bloescha, zaproponowano i omówiono tak ogólne, jak i szczegółowe cele zrównoważonego rozwoju. Są one możliwe do osiągnięcia tylko wtedy, gdy za zasady przewodnie uznane zostaną wiedza (nauka), przekazywanie wiedzy i umiejętności (edukacja i szkolenia), wzmacniania kreatywności i przestrzeganie zasad etycznych (zarządzanie i polityka). Co więcej, należy uwzględnić także podstawowe wartości funkcjonalne pełnione przez ekosystemy oraz potrzebę utrzymania równowagi pomiędzy trzema podsystemami eko-społecznej triady. Niezbędnym wydaje się skoncentrowanie na resilencji. Agenda Rozwojowa Post-2015 powinna podkreślać decydującą rolę samo-regulacji ekosystemów i analogicznych regulacji systemów społecznych i ekonomicznych, gdzie celem jest zapewnienie stabilności systemów w danych warunkach.

Słowa kluczowe: Agenda Rozwojowa Post-2015, cele ogólne, cele szczegółowe, resilencja, cykl adaptacyjny, ekonomia, społeczeństwo, ekosystemy

Problemy Ekorozwoju 10(2) 2015: 7-13

PDF (FULL PAPER)