Number 10(2)2015

Table of Contents

Contribution to the UN Post-2015 Development Agenda Based on the Concept of Resilience
Wkład koncepcji resilencji do Agendy Rozwojowej UN Post-2015
Jürg Bloesch,  Michael  von  Hauff,   Klaus  Mainzer,  S.  Venkata  Mohan, Ortwin  Renn,  Verena  Risse,  Yonghui  Song,  Kazuhiko   Takeuchi,  Peter A. Wilderer

Social Sozophilosophy and the Care for Sustainability of Some Areas of the Social Reality
Sozofilozofia społeczna i troska o zrównoważony rozwój niektórych obszarów rzeczywistości społecznej
Wiesław Sztumski

Sustainable Development as a Single Measure: Case Study of Some Developing Asian Countries
Zrównoważony rozwój jako kompleksowe narzędzie pomiarowe: Przykład wybranych azjatyckich krajów rozwijających
Venkatesh G.

Delinquency Hostile to Women – a Hurdle for Sustainable Development in Multidimensional Outlook
Przemoc wobec kobiet – wyzwaniem dla rozwoju zrównoważonego
N. Gayathri, P. Karthikeyan

Sustainable Development of Middle East Region
Zrównoważony rozwój krajów Środkowego Wschodu
Wiktoria Sobczyk

How We Think: How it Affects Sustainable Thinking
W jaki sposób myślimy i jak to wpływa na nasze postrzeganie problematyki zrównoważonego rozwoju
Eva Kras

Evaluation of Sustainable Development in the Member States of the European Union
Ocena poziomu zrównoważenia rozwoju krajów Unii Europejskiej
Barbara Bujanowicz-Haraś, Anna Nowak, Paweł Janulewicz, Artur Krukowski

Beyond the North-South Debate: The Global Significance of Sustainable Development Debates in South Korea
Wykraczając poza opozycję Północ – Południe: znaczenie debat o zrównoważonym rozwoju prowadzonych w Korei Południowej
Michael S. Pak

Lost in Translation: Problems of Rendering the Term Sustainable Development into Non-Western Languages as Demonstrated in the Case of South Korea
Zagubieni w tłumaczeniu: problem z prawidłowym wyrażeniem terminu rozwój zrównoważony w językach spoza świata Zachodu – przykład Korei Południowej
Kwang-Hoon Baek, Nakil Ko

A Curriculum on Sustainable Information Communication Technology
Program zrównoważonej teleinformatyki (ICT)
Barış Özkan, Alok Mishra

The Holistic Concept of Sustainable Development in Strategies of Polish Voivodeships to the Year 2020
Holistyczna koncepcja zrównoważonego rozwoju w strategiach polskich województw do roku 2020
Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz

Furthering Sustainable Development: The Implementation of  Green Procurement in Central and Eastern Europe: Methods and Experiences from Hungarian Public and Private Organizations
Wspieranie rozwoju zrównoważonego: realizacja zielonych zamówień w Centralnej i Wschodniej Europie: Metody i przykłady z publicznych i prywatnych firm na Węgrzech
Orsolya Diófási-Kovács, László Valkó

Distance Difficult to Overcome? Analysis of Norwegian and Polish Position on the Path to Sustainable Development
Dystans trudny do pokonania? Analiza pozycji Norwegii i Polski na drodze do zrównoważonego rozwoju
Artur Zimny, Karina Zawieja-Żurowska

Sustainable Development of One of the Poorest Province of the European Union: Lublin Voivodeship, Poland – Attempt of Assessment
Rozwój zrównoważony jednego z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, Województwa Lubelskiego – próba oceny
M.K. Widomski, P. Gleń, K.M. Jaromin-Gleń

Roshwald’s Philosophy of Care – the Creative Nature of the Concern (Implications for Sustainable Development)
Roshwaldowska filozofia troski – twórczy charakter troski (implikacje dla zrównoważonego rozwoju)
Jakub Bartoszewski

Integrating Role of Sustainable Development Paradigm in Shaping the Human-landscape Relation
Integrująca rola paradygmatu zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu relacji człowiek-krajobraz
Elżbieta Jolanta Bielińska, Barbara Futa, Stanisław Baran, Grażyna Żukowska, Małgorzata Pawłowska, Wojciech Cel, Tao Zhang

The Measures of Sustainable Development – a Study Based on the European Monitoring of Energy-related Indicators
Mierniki rozwoju zrównoważonego – studium oparte na europejskim systemie monitoringu wskaźników związanych z energetyką
Agnieszka Żelazna, Justyna Gołębiowska