Informacje dla autorów

Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development to czasopismo interdyscyplinarne, powiązane z dyscyplinami naukowymi obejmującymi szerokie spektrum, od filozofii, przez ekonomię po inżynierię środowiska. Każdy artykuł powinien umieszczać dyskusję w kontekście paradygmatów zrównoważonego rozwoju (uwzględniając aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe). Preferujemy przy tym porównania międzynarodowe, unikając prac lokalnych. Problemy odnoszące się do zrównoważoności są wszak międzynarodowe, często globalne. Nie publikujemy przy tym prac opartych wyłącznie na analizie bibliometrycznej.

Nadesłane prace muszą być oryginalne, co oznacza, że były dotąd opublikowane, ani nie były brane pod uwagę do publikacji w innym czasopiśmie.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje m.i.n.:

  • Rocznie publikowane są dwa numery.

Artykuły drukowane są bez żadnych opłat.

Każdy artykuł jest recenzowany. Recenzje przygotowujemy w ciągu dwóch tygodni.

Nie drukujemy więcej niż jednej pracy danego autora/autorów nie tylko w danym numerze czasopisma i nie częściej niż raz w roku. Nie drukujemy także więcej niż 2 prac z tego samego ośrodka naukowego w pojedynczym numerze.

W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne i artykuły przeglądowe o objętości do 50 000 znaków (ze spacjami). Streszczenie nie powinno przekraczać 1000 znaków (ze spacjami).

Teksty należy przygotować w formacie A4 z podwójną interlinią, czcionka Times New Roman 12 pkt., z zachowaniem następującego układu:

  • tytuł w języku angielskim i polskim,
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • E-mail,
  • ORCID,
  • Abstract/ streszczenie i Key words/ słowa kluczowe w języku angielskim i polskim.

Literatura w treści powinna być cytowana poprzez podanie w nawiasie nazwiska i roku publikowania pracy np. (Tyburski, 2004).

Zestawienie cytowanej literatury powinno być zamieszczone na końcu artykułu, uporządkowane alfabetycznie wg nazwiska pierwszego z autorów.

Wykaz literatury powinien zostać sporządzony według następujących zasad:

Czasopismo
Nazwisko i inicjały imion, rok, tytuł artykułu, nazwa czasopisma (kursywą), vol., numer, strony od-do. Przykład:
KOZŁOWSKI S., 2006, Miejsce Polski w Europie, Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development, 1(2): 93-99.

Książka
Nazwisko i inicjały imion autora, tytuł (kursywa), nazwa wydawnictwa, rok wydania. Przykład:
KOZŁOWSKI S., 2005, Przyszłość ekorozwoju, KUL, Lublin.

Prace wydane w monografiach zbiorowych
Nazwisko i inicjały imion autora, tytuł artykułu, tytuł monografii (kursywą), nazwisko i inicjały imion redaktora monografii, nazwa wydawnictwa, rok wydania. Przykład:
PAPUZIŃSKI A., 2004, Filozoficzne aspekty zasady zrównoważonego rozwoju, Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, ed. Pawłowski A., Politechnika Lubelska, Lublin: 25-32.

Źródła Internetowe
Nazwa strony, adres, czas dostępu. Przykład:
Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development, ekorozwoj.pollub.pl (2.01.2020).
Warto podawać także numery DOI cytowanych prac.

Prace do druku proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: a.pawlowski@pollub.pl