Informacje dla autorów

Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development to czasopismo interdyscyplinarne, powiązane z dyscyplinami naukowymi obejmującymi szerokie spektrum, od filozofii, przez ekonomię po inżynierię środowiska. Każdy artykuł powinien umieszczać dyskusję w kontekście paradygmatów zrównoważonego rozwoju (uwzględniając aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe). Preferujemy przy tym porównania międzynarodowe, unikając prac lokalnych.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje m.i.n.:

  • Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju i ekofilozofii.
  • Społeczno-polityczne aspekty zrównoważonego rozwoju.
  • Uwarunkowania gospodarki zasobami Ziemi w aspekcie zrównoważonego rozwoju.
  • Wpływ nowych technologii na rozwój zrównoważony.

Rocznie publikowane są dwa numery.

Artykuły drukowane są bez żadnych opłat.

Każdy artykuł jest recenzowany. Recenzje przygotowujemy w ciągu dwóch tygodni.

Nie drukujemy więcej niż jednej pracy danego autora/autorów nie tylko w danym numerze czasopisma i nie częściej niż raz w roku.

W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne i artykuły przeglądowe o objętości do 50 000 znaków (ze spacjami). Streszczenie nie powinno przekraczać 1000 znaków (ze spacjami).

Teksty należy przygotować w formacie A4 z podwójną interlinią, czcionka Times New Roman 12 pkt., z zachowaniem następującego układu:

  • tytuł w języku angielskim i polskim,
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • E-mail,
  • ORCID,
  • Abstract/ streszczenie i Key words/ słowa kluczowe w języku angielskim i polskim.

Literatura w treści powinna być cytowana poprzez podanie w nawiasie nazwiska i roku publikowania pracy np. (Tyburski, 2004).

Zestawienie cytowanej literatury powinno być zamieszczone na końcu artykułu, uporządkowane alfabetycznie wg nazwiska pierwszego z autorów.

Wykaz literatury powinien zostać sporządzony według następujących zasad:

Czasopismo
Nazwisko i inicjały imion, rok, tytuł artykułu, nazwa czasopisma (kursywą), vol., numer, strony od-do. Przykład:
KOZŁOWSKI S., 2006, Miejsce Polski w Europie, Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development, 1(2): 93-99.

Książka
Nazwisko i inicjały imion autora, tytuł (kursywa), nazwa wydawnictwa, rok wydania. Przykład:
KOZŁOWSKI S., 2005, Przyszłość ekorozwoju, KUL, Lublin.

Prace wydane w monografiach zbiorowych
Nazwisko i inicjały imion autora, tytuł artykułu, tytuł monografii (kursywą), nazwisko i inicjały imion redaktora monografii, nazwa wydawnictwa, rok wydania. Przykład:
PAPUZIŃSKI A., 2004, Filozoficzne aspekty zasady zrównoważonego rozwoju, Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, ed. Pawłowski A., Politechnika Lubelska, Lublin: 25-32.

Źródła Internetowe
Nazwa strony, adres, czas dostępu. Przykład:
Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development, ekorozwoj.pollub.pl (2.01.2020).
Warto podawać także numery DOI cytowanych prac.

Prace do druku proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: a.pawlowski@pollub.pl