Human and Nature: Developing Virtues for Environmental Responsive Behaviour

Człowiek i przyroda: wspieranie cnót dla zachowań proekologicznych

Anita Jena*, Sarita Kar**

Department of Humanities and Social Sciences,
Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad, India
*E-mail (Corresponding Author): anitajena44@gmail.com
**E-mail: karsarita@gmail.com

Abstract

The environmental issues such as deforestation, climate change, ozone layer depletion, greenhouse effect and pollution of air, water and soil rises due to unethical activity of human beings and behaviour of humankind. Environmental degradation and the deterioration of human moral values are inter-connected with each other. So, environmental revolution required a transformation in human behaviour. Virtue ethics could be used as an instrument to develop a pro-environmental behaviour. Virtue ethics is primarily concerned with what kind of people we should be, what kind of characters we should have, and how we should act. This directly develops one’s moral character as well as pro-environmental character and behaviour, i.e., wisely use the natural resources; develop the habit to preserve the nature. Virtue ethics would be built to bridge the gap between human behaviour and the needs of environment. This paper emphasizes the implications of virtue ethics to bring changes in human character and behaviour to resolve the current environmental problems.

Key words: environmental sustainability, ethical theories, Aristotelian virtue ethics, habitual moral behaviour

Streszczenie

Problemy środowiskowe, takie jak wylesianie, zmiany klimatu, zubożenie warstwy ozonowej, efekt cieplarniany oraz zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby narastają z powodu nieetycznej działalności człowieka i jego zachowań. Degradacja środowiska i pogorszenie wartości moralnych człowieka są ze sobą powiązane. Rewolucja ekologiczna wymaga więc zmiany w zachowaniu ludzi. Etyka cnót może być wykorzystana jako instrument kształtowania zachowań proekologicznych. Etyka cnót dotyczy przede wszystkim tego, jakimi ludźmi powinniśmy być, jakie powinniśmy mieć charaktery i jak powinniśmy postępować. To bezpośrednio kształtuje charakter moralny oraz proekologiczny charakter i zachowania, czyli mądre korzystanie z zasobów naturalnych i wyrobienie w sobie nawyku ochrony przyrody. Etyka cnót została zbudowana, aby wypełnić lukę między ludzkim zachowaniem a potrzebami środowiska. Artykuł ten podkreśla implikacje etyki cnót, które mają przynieść zmiany w ludzkim charakterze i zachowaniu, aby rozwiązać obecne problemy środowiskowe.

Słowa kluczowe: zrównoważoność środowiskowa, koncepcje etyczne, koncepcja cnót Arystotelesa, zwyczajowe zachowania moralne

Problemy Ekorozwoju 18(1)2023: 177-182

DOI: 10.35784/pe.2023.1.18

Submitted: 18.10.2021, accepted: 15.11.2022, published on-line: 1.01.23

PDF (FULL PAPER)