European Experience in the Construction of Territories with Special Economy Regime after an Armed Conflict: A Trajectory of Sustainability

Doświadczenia europejskie w budowie terytoriów o specjalnym reżimie gospodarczym po konflikcie zbrojnym: Trajektoria zrównoważonego rozwoju

Inna Zablodska*, Yuliia Rohozian**, Olena Khandii***,
Stanislav Sieriebriak****, Iryna Litvinova*****

*Luhansk branch of the State Organization V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
**Department of Interregional Cooperation Issues, State Organization V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Str. Marii Kapnist 2, Kyiv, Ukraine, 03057
ORCID: 0000-0001-5325-4213
***Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine
****Department of Law, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine
*****Department of Nature Protection Technologies, Ecology and Life Safety, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine
**E-mail (Corresponding Author): j.s.rohozian@gmail.com

Abstract

This article is due to the presence of a unique situation in Ukraine associated with the armed aggression of the Russian Federation, which increases scientific interest in European cases on the restoration of territorial integrity, mitigation of adverse socio-economic conditions impact after an armed conflict. The article is devoted to the existing European experience research in the construction of territorial units with special functioning conditions through the prism of the sustainable development. This allowed the authors to structure the studied countries into two groups: countries that use special economic zones as a priority tool of state policy (Latvia, Lithuania, Poland) and countries that have experience in developing such territories after an armed conflict (Croatia, Bosnia and Herzegovina). The authors analysed the use of special economic zones in the countries of the first group as part of their state policy to strengthen the socio-economic potential of problem regions and presented the main results of this process. Particular attention is paid to the Balkan experience in the construction of priority development territories after the armed conflict in the context of the sustainable development implementation.

Key words: priority development territories, construction, European experience, armed conflict, sustainable development, Ukraine

Streszczenie

Artykuł ten powstał w czasie występowania w Ukrainie wyjątkowej sytuacji związanej ze zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej, która wzmaga zainteresowanie naukowe europejskimi sprawami przywracania integralności terytorialnej, łagodzenia niekorzystnych skutków społeczno-gospodarczych po konflikcie zbrojnym. Artykuł poświęcony jest istniejącym europejskim doświadczeniom badawczym w zakresie budowy jednostek terytorialnych o szczególnych warunkach funkcjonowania przez pryzmat zrównoważonego rozwoju. Pozwoliło to autorom podzielić badane kraje na dwie grupy: kraje, które wykorzystują specjalne strefy ekonomiczne jako priorytetowe narzędzie polityki państwa (Łotwa, Litwa, Polska) oraz kraje, które mają doświadczenie w zagospodarowywaniu takich terytoriów po konflikcie zbrojnym (Chorwacja, Bośnia i Hercegowina). Autorzy przeanalizowali wykorzystanie specjalnych stref ekonomicznych w krajach pierwszej grupy w ramach polityki państwa na rzecz wzmocnienia potencjału społeczno-gospodarczego regionów problemowych oraz przedstawili główne rezultaty tego procesu. Szczególną uwagę zwrócono na bałkańskie doświadczenia w budowie priorytetowych terytoriów rozwojowych po konflikcie zbrojnym w kontekście wdrażania zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: Priorytetowe Terytoria Rozwojowe, budownictwo, Europejskie doświadczenie, konflikt zbrojny, zrównoważony rozwój, Ukraina

Problemy Ekorozwoju 18(1)2023: 51-60

DOI: 10.35784/pe.2023.1.05

Submitted: 20.02.22, accepted: 12.03.22, published on-line: 1.01.23

PDF (FULL PAPER)