Civilizational Imperative of Social Economy

Imperatyw ekonomiczny ekonomii społecznej

Dmytro Lukianenko*, Anastasiia Simakhova**

*Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, 03057,
Peremoga Av.54/1, Kyiv, Ukraine,
E-mail: lukianenko@kneu.edu.ua, ORCID: 0000-0002-3475-2126
**Department of Business Analytics and Digital Economy, National Aviation University, 03058, Lubomira Guzara ave.1, Kyiv, Ukraine,
E-mail (Corresponding Author): anastasiia.simakhova@npp.nau.edu.ua,
natturlix@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7553-453

Abstract

In recent decades, the socialization of economic development has become one of the key trends in globalization and, at the same time, a multilevel, structured and institutionalized process. Theoretical approaches to the essential identification of the social economy are generalized and a multi-criteria format of evolution of its models is proposed, based on social justice, responsibility and solidarity, social mentality and culture, social unity and optimism, social security, climate and comfort. The current configuration of the sustainable development paradigm with its subjective determination is outlined. The results of cluster modeling according to global indices of human development, social process, economic freedom, well-being of the elderly, happy planet, happiness and gender gap are presented. Social attention is paid to the empirical comparison of countries in terms of social optimism using global indices of happiness and a happy planet. The results of the empirical analysis are summarized in the disposition of the Anglo-Saxon, Scandinavian, continental, Mediterranean and transitive models of the social economy, which need qualitative renewal in the process of their global scaling.

Key words: global socialization, social economy, social justice, social responsibility, social solidarity, social mentality, social culture, social unity, social climate and comfort, social optimism

Jel classification: B55, F63

Streszczenie

W ostatnich dziesięcioleciach uspołecznienie rozwoju gospodarczego stało się jednym z kluczowych trendów globalizacji, a jednocześnie procesem wielopoziomowym, ustrukturyzowanym i zinstytucjonalizowanym. Uogólnia się teoretyczne podejścia do zasadniczej identyfikacji ekonomii społecznej i proponuje wielokryterialny format ewolucji jej modeli, oparty na sprawiedliwości społecznej, odpowiedzialności i solidarności, mentalności i kulturze społecznej, jedności i optymizmie społecznym, bezpieczeństwie społecznym, klimacie i komforcie. Zarysowano obecną konfigurację paradygmatu zrównoważonego rozwoju wraz z jego subiektywnym uwarunkowaniem. Przedstawiono wyniki modelowania klastrów według globalnych wskaźników rozwoju człowieka, procesu społecznego, wolności gospodarczej, dobrostanu osób starszych, szczęśliwej planety, szczęścia i różnic pomiędzy płciami. Uwagę społeczną zwraca się na empiryczne porównanie krajów pod kątem optymizmu społecznego za pomocą globalnych wskaźników szczęścia i szczęśliwej planety. Wyniki analizy empirycznej podsumowuje dyspozycja anglosaskiego, skandynawskiego, kontynentalnego, śródziemnomorskiego i przejściowego modelu ekonomii społecznej, które wymagają jakościowej odnowy w procesie ich globalnego skalowania.

Słowa kluczowe: globalna socjalizacja, ekonomia społeczna, sprawiedliwość społeczna, odpowiedzialność społeczna, solidarność społeczna, mentalność społeczna, kultura społeczna, jedność społeczna, klimat i komfort społeczny, optymizm społeczny

Problemy Ekorozwoju 18(1)2023: 129-138

DOI: 10.35784/pe.2023.1.13

Submitted: 7.07.22, accepted: 3.08.22, published on-line: 1.01.23

PDF (FULL PAPER)