Challenges of Sustainable Development in International Public Opinion

Wyzwania zrównoważonego rozwoju w międzynarodowej opinii społecznej

Paweł Rydzewski

Institute of Sociology, Faculty of Philosophy and Sociology, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
E-mail: p.rydzewski@umcs.pl
ORCID: 0000-0002-8144-6340, Researcher ID: A-1562-2019

Abstract

The article examines the respondents’ opinions on issues related to sustainable development and environmental protection. The analysis is based on the data from the International Social Survey Program, Environment 2022, which covers 14 countries (mainly in Europe and Asia). The findings show that health care, economy and the natural environment are the most important issues for the respondents. Environmental problems that are most frequently selected include: climate change, air pollution, chemicals and pesticides, and using up natural resources. The view that economic growth is necessary to protect the natural environment is relatively common (although those who disagree with this opinion also constitute a large group).

Key words: sustainable development, environment, International Social Survey Program, public opinion

Streszczenie

Artykuł analizuje opinie respondentów na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Analiza opiera się na danych z Międzynarodowego Programu Badań Społecznych (ISSP), Środowisko 2022, który obejmuje 14 krajów (głównie w Europie i Azji). Z przeprowadzonych badań wynika, że najważniejsze dla respondentów kwestie to ochrona zdrowia, ekonomia i środowisko naturalne. Najczęściej wybierane problemy środowiskowe to: zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, chemikalia i pestycydy oraz zużywanie zasobów naturalnych. Stosunkowo powszechny jest pogląd, że wzrost gospodarczy jest niezbędny dla ochrony środowiska naturalnego (choć niemałą grupę stanowią również ci, którzy nie zgadzają się z tą opinią).

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, środowisko naturalne, International Social Survey Program, opinia społeczna  

Problemy Ekorozwoju 18(1)2023: 61-67

DOI: 10.35784/pe.2023.1.06

Submitted: 01.10.22, accepted: 25.10.22, published on-line: 1.01.23

PDF (FULL PAPER)