18(1)23

Table of Contents

In Gratitude to Professor Leszek Gawor
Podziękowana dla profesora Leszka Gawora
Artur Pawłowski

Sustainable Development and Sustainable Science. Where We Came From, Where We Are Now and Where We Are Heading? Part II: An In-Depth Analysis of the Concept of Sustainable Development
Zrównoważony rozwój i zrównoważona nauka. Skąd przyszliśmy, gdzie jesteśmy teraz i dokąd zmierzamy? Część II: Dogłębna analiza koncepcji zrównoważonego rozwoju
Magdaléna Drastichová

Sustainable Development, Globalization, Non-antagonistic Development, Philosophical Environmentalism and Endangered Democracy
Zrównoważony rozwój, globalizacja, rozwój nieantagonistyczny, filozoficzny ekologizm i zagrożona demokracja
Wiesław Sztumski

Modeling Regional Sustainable Development in Ukrainian Crisis and War
Modelowanie zrównoważonego rozwoju regionalnego podczas kryzysu i wojny w Ukrainie
Olena Shevchuk, Olha Ilyash, Glib Mazhara, Nadiia Roshchyna, Svitlana Hrynkevych, Ruslan Lavrov, Serhii Kozlovsky

European Experience in the Construction of Territories with Special Economy Regime after an Armed Conflict: A Trajectory of Sustainability
Doświadczenia europejskie w budowie terytoriów o specjalnym reżimie gospodarczym po konflikcie zbrojnym: Trajektoria zrównoważonego rozwoju
Inna Zablodska, Yuliia Rohozian, Olena Khandii, Stanislav Sieriebriak, Iryna Litvinova

Challenges of Sustainable Development in International Public Opinion
Wyzwania zrównoważonego rozwoju w międzynarodowej opinii społecznej
Paweł Rydzewski

Is Globalization Driving the Use of Renewable Energy? A Global Macro Perspective
Czy globalizacja sprzyja rozwojowi energii odnawialnej? Globalna makro-perspektywa
Verda Salman, Imtiaz Ahmad, Shahzad Alvi

Research on The Path of Carbon Emission Trading in China Under The Double Carbon Background
Badanie ścieżki handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla w Chinach w kontekście podwójnego węgla
Jiangxin-He, Wenhao-Zhao

Sustainability of EU Labour Markets During the Coronavirus Crisis
Zrównoważoność rynków pracy UE podczas kryzysu związanego z koronawirusem
Sandra Milanović, Jelena J. Stanković, Ivana Marjanović, Milica Jovanović Vujatović

Differences in the Implementation of Labor Rights of Refugees and Migrants in Europe
Różnice w realizacji praw pracowniczych uchodźców i migrantów w Europie
Viktor I. Shcherbyna, Kateryna V. Kutsovol, Valentyna O. Polozhyshnyk, Nadiya O. Babych, Oleksandra V. Voytsyshena

Resilient Openness of Eastern European Cities in the Conditions of Sustainable Development
Trwała otwartość miast Europy Wschodniej w warunkach zrównoważonego rozwoju
Olena Tarasevych, Yevhen Akhromkin, Anastasiia Volkova, Dariia Zablodska, Andriy Akhromkin

Institutional Development of Organic Farming in the EU
Instytucjonalny rozwój rolnictwa organicznego w UE
Mirela Tomaš Simin, Dragan Milić, Marica Petrović, Danica Glavaš-Trbić, Bojana Komaromi, Katarina Đurić

Civilizational Imperative of Social Economy
Imperatyw cywilizacyjny ekonomii społecznej
Dmytro Lukianenko, Anastasiia Simakhova

Asymmetry as a Factor Weakening Resilience and Integration in the Sustainable Development of the Polish-Czech Borderland in the Context of the Dispute About the Turów Mine
Asymetria jako czynnik osłabiający odporność i integrację w zrównoważonym rozwoju polsko-czeskiego pogranicza w kontekście sporu o Kopalnię Turów
Ewa Łaźniewska, Artur Bohač, Joanna Kurowska-Pysz

Biblical and Quranic Argumentation for Sustainable Behaviors Toward Nature
Biblijne i koraniczne argumenty na rzecz zrównoważonych zachowań wobec natury
Ryszard F. Sadowski, Zafer Ayvaz

Liberty, Utilitarian Morality, and Sustainable Development
Wolność, moralność utylitarna i zrównoważony rozwój
Mayavee Singh

Relativity of Environmental Sustainability llustrated by the Red Queen Hypothesis
Względność zrównoważenia w przyrodzie na przykładzie działania Hipotezy Czerwonej Królowej
Kamila Musiał

Human and Nature: Developing Virtues for Environmental Responsive Behaviour 
Człowiek i przyroda: rozwijanie cnót w zakresie zachowań proekologicznych
Anita Jena,  Sarita Kar

An Analysis of Ethical Theories in the Direction of Sustainable Development: Aristotelian Virtue Ethics is the Greatest Option for Long-term Sustainability
Analiza teorii etycznych w kierunku zrównoważonego rozwoju: etyka cnót arystotelesowskich jako najlepsza opcja dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju
Subhasmita Maharana, Ajit Kumar Behura

Employee Well-being and Sustainable Development: Can Occupational Stress Play Spoilsport
Dobre samopoczucie pracowników i zrównoważony rozwój: negatywna rola stresu zawodowego
Vikash Thakur, Govind Swaroop Pathak

Role of Sericulture in Achieving Sustainable Development Goals
Rola jedwabnictwa w wypełnianiu Celów Zrównoważonego Rozwoju
Ruyida Mushtaq, Binish Qadiri, Fayaz Ahmed Lone, Tariq Ahmad Raja, Harmeet Singh, Pervez Ahmed, Ravinder Sharma

Geopolitical Risk, Globalization and Environmental Degradation in South Africa: Evidence from Advanced Quantiles Approach
Ryzyko geopolityczne, globalizacja i degradacja środowiska w Afryce Południowej: dowody z zaawansowanego podejścia kwantylowego
Gold Olamide Lawal, Bisola Aladenika, Seyi Saint Akadiri, Ayodeji Samson Fatigun, Victoria Olushola Olanrewaju

Boko-Haram Insurgency and Rural Livelihood Dilemma: Implication for Sustainable Development in North-East Nigeria
Rebelia Boko-Haram i dylemat braku środków do życia na wsi: implikacje dla zrównoważonego rozwoju północno-wschodniej Nigerii
Tafida Ahmadu Abubakar, Amurtiya Michael

Systematic Approach to Sustainable Development in Agricultural and Food Systems – Example of Republic of Sakha (Yakutia) and the Arctic Zone
Systematyczne podejście do zrównoważonego rozwoju systemów rolno-spożywczych – przykład Republiki Sacha (Jakucja) i Arktyki
Aigul M. Kazambayeva, Mira K. Begeyeva, Kanbibi U. Nursapina, Rakhila Rakhmetova

Regional Development Environment, Local Government’s Character Behavior, and Sustainability: Empirical Evidence from China
Środowisko rozwoju regionalnego, działania władz lokalnych i zrównoważony rozwój: dowody empiryczne z Chin
Rong Zhou, Jian Wang, Dengke Yu

The Configuration Effect of Tea Enterprises’ Sustainable Production Technologies in China: Based on the FsQCA Method
Wpływ konfiguracji technologii zrównoważonej produkcji przedsiębiorstw herbacianych w Chinach: w oparciu o metodę FsQCA
Yihui Chen