What is Right and What is Wrong in the Environmental Governance Model? Environmental Regulations for Improving Environmental Sustainability Ratings

Co jest dobre, a co złe w modelu zarządzania środowiskiem? Analiza przepisów środowiskowych dla poprawy jakości zrównoważenia środowiskowego

Jajat S. Ardiwinata*, Khalid Zaman**, Abdelmohsen A. Nassani***,
Mohamed Haffar****, Chairil Faif Pasani*****, Sriyanto Sriyanto******

*Department Community Education, Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat 40154, Indonesia
Email: jsardipls@upi.edu
**Department of Economics, University of Haripur, Haripur Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
E-mail (Corresponding Author): khalid_zaman786@yahoo.com
***Department of Management, College of Business Administration, King Saud University, P.O. Box 71115, Riyadh, 11587, Saudi Arabia
E-mail: Nassani@ksu.edu.sa
****Department of Management, Birmingham Business School, University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom
E-mail: m.haffar@bham.ac.uk
*****Mathematics and Science Education, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin 70123, Indonesia
E-mail: chfaifp@ulm.ac.id
******Social Studies Department, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, 53182, Indonesia
E-mail: sriyanto1907@ump.ac.id

Abstract

The improper allocation of economic and environmental resources damages the United Nations sustainable development Agenda, which remains a challenge for policymakers to stop the rot through efficient governance mechanisms. The study designed an efficient environmental governance framework by extending the different governance factors linked to the environmental sustainability ratings in the cross-section of 67 countries. The results of the two-regime based estimator show that environmental corruption (regime-1), environmental politics (regime-2), and environmental laws (regime-2) negatively correlated with the environmental sustainability rating, whereas environmental democracy (regime-1 & 2) positively correlated with the environmental sustainability agenda across countries. The government effectiveness and the country’s per capita income both escalates environmental sustainability ratings. The results align with the Demopolis theory, the effective regulatory theory, and the theory of law and politics. The causality estimates show that environmental corruption and government effectiveness causes environmental politics and economic growth. In contrast, environmental democracy and environmental regulations cause a country’s per capita income. The bidirectional causality is found between environmental regulations and environmental corruption on the one hand, while environmental regulations and environmental politics Granger cause each other on the other hand. The results show the importance of environmental regulations in managing ecological corruption and politics across countries. The variance decomposition analysis suggested that environmental politics likely influenced the environmental sustainability agenda, followed by government effectiveness and environmental democracy for the next ten years. The study emphasized the need to design an efficient environmental governance framework that minimizes environmental corruption and enables them to move towards environmental democracy, stringent environmental laws, and regulations. Government effectiveness would mainly be linked to reducing corruption and political instability to achieve clean, green and sustainable development.   

Key words: environmental sustainability rating, environmental governance indicators, environmental regulations, government effectiveness, switching regression

Streszczenie

Niewłaściwa alokacja zasobów gospodarczych i środowiskowych szkodzi Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju, która pozostaje wyzwaniem dla decydentów, aby powstrzymać negatywne trendy za pomocą skutecznych mechanizmów zarządzania. W ramach tego studium opracowano efektywne ramy zarządzania środowiskiem poprzez rozszerzenie zakresu różnych czynników zarządzania związanych z ocenami poziomu zrównoważenia środowiskowego wśród 67 krajów. Wyniki pokazują, że korupcja środowiskowa (system-1), polityka środowiskowa (system-2) i prawo środowiskowe (system-2) ujemnie korelowały z oceną zrównoważenia środowiskowego, podczas gdy demokracja środowiskowa (systemy-1 & 2) pozytywnie skorelowane są z Agendą zrównoważonego rozwoju środowiska w różnych krajach. Zarówno skuteczność rządu, jak i dochód kraju na mieszkańca podnoszą oceny zrównoważenia środowiskowego. Wyniki są zgodne z teorią Demopolis, efektywną teorią regulacji oraz teorią prawa i polityki. Szacunki przyczynowości pokazują, że korupcja środowiskowa i skuteczność rządu wpływają na politykę środowiskową i wzrost gospodarczy. W przeciwieństwie do tego, demokracja środowiskowa i regulacje środowiskowe powodują wzrost dochodu na mieszkańca. Dwukierunkowy związek przyczynowy występuje między regulacjami środowiskowymi a korupcją środowiskową z jednej strony, podczas gdy regulacje środowiskowe i polityka środowiskowa Granger są ze sobą bezpośrednio związane. Wyniki pokazują znaczenie przepisów środowiskowych w zarządzaniu korupcją ekologiczną i polityką w różnych krajach. Analiza rozkładu wariancji sugeruje, że polityka środowiskowa prawdopodobnie wpłynęła na program zrównoważonego rozwoju środowiska, a następnie skuteczność rządu i demokrację środowiskową przez następne dziesięć lat. W badaniu podkreślono potrzebę zaprojektowania skutecznych ram zarządzania środowiskiem, które zminimalizują korupcję środowiskową i umożliwią dążenie do demokracji środowiskowej, rygorystycznych przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Skuteczność rządu byłaby powiązana głównie z ograniczaniem korupcji i niestabilności politycznej w celu osiągnięcia czystego, zielonego i zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: klasyfikacja zrównoważoności środowiskowej, wskaźniki zarządzania środowiskowego, regulacje środowiskowe, skuteczność rządu

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 123-139

DOI: 10.35784/pe.2022.1.12

PDF (FULL PAPER)

PE