Time-Frequency Co-Movements Between Biomass Energy Consumption and Human Development in Brics Countries

Relacja czasowo-częstotliwościowa pomiędzy zużyciem energii z biomasy a rozwojem człowieka w krajach grupy Brics

Ngo Thai Hung

University of Finance-Marketing, Faculty of Economics and Law,
aHo Chi Minh City, Vietnam
Email: hung.nt@ufm.edu.vn, ORCID: 0000-0002-6976-1583

Abstract

This paper aims to investigate the influence of biomass energy consumption on human development in BRICS countries in the frequency-time domain using the wavelet frameworks. Specifically, the wavelet coherency method of Rua (2013) and the wavelet-Granger causality test of Olayeni (2016) are utilized to quantify the strength and direction of causal relationships through time and across various frequencies simultaneously. The empirical find-ings uncovered that the causal linkages between human development and biomass energy consumption in the BRICS countries are not homogeneous in different time and frequency scales. We also discover the strong relationship between the two variables in China, Russia, Brazil, and South Africa after the global financial crisis 2008 at low and medium frequencies, while this connection is somewhat low in India over the sample period. This study suggests the importance of biomass energy for human development in BRICS countries.

Key words: biomass energy, human development, BRICS countries, wavelet analysis, sustainable development

Streszczenie

Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie wpływu zużycia energii z biomasy na rozwój człowieka w krajach grupy BRICS w relacji częstotliwościowo-czasowej przy użyciu ram falkowych. W szczególności wykorzystano metodę koherencji falkowej Rua (2013) i test przyczynowości falkowej-Grangera Olayeni (2016) do ilościowego określenia siły i kierunku związków przyczynowych w czasie i na różnych częstotliwościach jednocześnie. Wyniki empiryczne ujawniły, że powiązania przyczynowe między rozwojem społecznym a zużyciem energii z biomasy w krajach BRICS nie są jednorodne w różnych skalach czasu i częstotliwości. Wykazano również silny związek między dwiema zmiennymi w Chinach, Rosji, Brazylii i RPA po globalnym kryzysie finansowym w 2008 r. przy niskich i średnich częstotliwościach, podczas gdy związek ten w Indiach jest niski w tym okresie próby. Niniejsze badanie sugeruje duże znaczenie energii z biomasy dla rozwoju człowieka w krajach BRICS.

Słowa kluczowe: energia biomasy, rozwój człowieka, kraje grupy BRICS, analiza falkowa, rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022:196-210

DOI: 10.35784/pe.2022.1.18

PDF (FULL PAPER)