The Efficiency of Health Systems in Response to the Covid-19 Pandemic: Evidence from the EU Countries

Wydajność systemów opieki zdrowotnej w odpowiedzi na pandemię COVID-19: przykład krajów należących do Unii Europejskiej

Tamara Rađenović*, Vladimir Radivojević**, Bojan Krstić***,
Tanja Stanišić****, Snežana Živković*****

*University of Niš, Faculty of Occupational Safety, Čarnojevića st., 10a, 18000 Niš, Serbia, E-mail (Corresponding Author): tamara.radjenovic@znrfak.ni.ac.rs,
ORCID: 0000-0003-1632-7772
**University of Priština in Kosovska Mitrovica, Faculty of Economics, Kolašinska st., 156, 38220 Kosovska Mitrovica, Serbia, ORCID: 0000-0002-3928-0623
***University of Niš, Faculty of Economics, Trg Kralja Aleksandra Ujedinitelja, 11,
18000 Niš, Serbia, ORCID: 0000-0003-4597-6819, ORCID: 0000-0001-5809-794X
****University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, Vojvođanska st., 36210 Vrnjačka Banja, Serbia
*****University of Niš, Faculty of Occupational Safety, Čarnojevića st., 10a, 18000 Niš, Serbia, ORCID: 0000-0002-7931-9334

Abstract

The COVID-19 pandemic has revealed the insufficient capacities and capabilities of countries around the world to deal with global infectious diseases and stressed the need to improve the international health security framework. An efficient and comprehensive health system that is able to cope with public health emergencies is an essential prerequisite for strengthening health security. The paper analyzes the efficiency of health systems in the European Union (EU) countries and their responsiveness to the COVID-19 pandemic. The research covers 27 EU countries and it is based on the secondary data contained in the 2019 Global Health Security Index Report. The aim of the paper is to identify key determinants for improving the efficiency of health systems in the EU, as well as to examine the interdependence between health expenditures and the efficiency of health system in this sample of countries. The research is conducted through descriptive statistics and correlation and regression analysis. The conclusions can be useful for the EU policy makers in formulating a strategy to improve the efficiency of Member States’ health systems and preparedness for possible new pandemics.

Key words: efficiency, health system, health security, health expenditures, EU countries, COVID-19

Streszczenie

Pandemia COVID-19 ujawniła niewystarczające zasoby krajów na całym świecie do radzenia sobie z globalnymi chorobami zakaźnymi i podkreśliła potrzebę poprawy międzynarodowych ram bezpieczeństwa zdrowotnego. Wydajny i kompleksowy system opieki zdrowotnej, który jest w stanie poradzić sobie z sytuacjami kryzysowymi dotyczącymi zdrowia publicznego, jest niezbędnym warunkiem wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Artykuł analizuje efektywność systemów opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej (UE) i ich reakcję na pandemię COVID-19. Badanie obejmuje 27 krajów UE i opiera się na danych wtórnych zawartych w raporcie Global Health Security Index 2019. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych determinant poprawy efektywności systemów ochrony zdrowia w UE oraz zbadanie współzależności między wydatkami na zdrowie a efektywnością systemu ochrony zdrowia w tej grupie krajów. Badania uwzględniają statystyki opisowe oraz analizę korelacji i regresji. Wnioski mogą być przydatne dla decydentów UE przy formułowaniu strategii poprawy efektywności systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich oraz gotowości na ewentualne nowe pandemie.

Słowa kluczowe:  wydajność, system zdrowotny, bezpieczeństwo zdrowotne, wydatki na zdrowie, kraje UE, COVID-19

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 7-15

DOI: 10.35784/pe.2022.1.01

PDF (FULL PAPER)