Systematic Review on Urban Ecosystem Services in South-East Asia: Asean Countries

Przegląd usług pełnionych przez ekosystemy miejskie w Azji Południowo-Wschodniej

Nur Shazwanie Rosehan, Azlan Abas*, Kadaruddin Aiyub

Universiti Kebangsaan, Centre for Research in Development, Social & Environment (SEEDS), Faculty of Social Sciences and Humanities, Malaysia 43600 Bangi, Selangor, Malaysia
*E-mail (Corresponding author): azlanabas@ukm.edu.my

Abstract

Urban ecosystem services refer to all the benefits of nature especially to the urban community and economy for maintaining human well-being. This concept links to the economic, community and environmental aspects and shows how nature conservation is important for human and economic principles. However, the view of urban ecosystem services assessment based on essential categories with current urban development is provided. So, this paper reviews the aim to analyze the types and assessing the categories of urban ecosystem services and the methodological used in ASEAN countries. Furthermore, understanding studies about urban ecosystem services are important in long-term studies for monitoring purpose. As a result, 8 out of 10 ASEAN countries excluding Laos and Brunei have studied urban ecosystem services. In this context, the result also shows the most studies specify the significance of the ecosystem services given by the urban as regulating (waste absorption, climate regulation, water purification, flood regulation, and disease control) and followed by cultural (tranquility, social relations, and recreation). Thus, exploring urban ecosystem interaction in current ASEAN countries may have added benefits in terms of improving the urban ecosystem services to streamline the urban area planning. Finally, we conclude that all the ASEAN countries should play an important role to make sure the countries maintain sustainable and more livable with the right policies and guidelines like can fit in Paris Agreement especially in Climate Strategies and plans.

Key words: urban ecology, urbanization, Paris Agreement, sustainable development, environmental management

Streszczenie

Usługi ekosystemów miejskich odnoszą się do wszystkich korzyści płynących z natury, zwłaszcza dla społeczności miejskiej i gospodarki, wspomagając utrzymanie ludzkiego dobrostanu. Ta koncepcja łączy się z aspektami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi oraz pokazuje, jak ważna jest ochrona przyrody dla ludzi i ekonomii. Dokonano oceny usług ekosystemów miejskich w oparciu o podstawowe kategorie przy obecnym rozwoju miast. Dokonano przeglądu celów analizy rodzajów i oceny kategorii usług ekosystemów miejskich oraz metodologii stosowanych w krajach ASEAN. Należy podkreślić, że zrozumienie badań dotyczących usług ekosystemów miejskich jest ważne w długoterminowej perspektywie, do celów monitorowania. Okazuje się, żee 8 na 10 krajów ASEAN, z wyjątkiem Laosu i Brunei, zbadało usługi ekosystemów miejskich. Większość badań określa znaczenie usług ekosystemowych świadczonych przez miasto jako regulujących (pochłanianie odpadów, regulacja klimatu, oczyszczanie wody, regulacja przeciwpowodziowa i kontrola chorób), a następnie kulturowych (spokój, relacje społeczne i rekreacja). W związku z tym badanie interakcji ekosystemów miejskich w obecnych krajach ASEAN może przynieść dodatkowe korzyści w postaci poprawy usług ekosystemów miejskich w celu usprawnienia planowania obszarów miejskich. Wszystkie kraje ASEAN powinny odgrywać ważną rolę w zapewnieniu, że kraje te wspierają zrównoważony rozwój i będą bardziej przyjazne do życia dzięki odpowiednim politykom i wytycznym, takim jak mogą zmieścić się w Porozumieniu Paryskim, zwłaszcza w strategiach i planach klimatycznych.

Słowa kluczowe: ekologia miejska, urbanizacja, Porozumienie Paryskie, zrównoważony rozwój, zarządzanie środowiskiem

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 256-266

DOI: 10.35784/pe.2022.1.23