Sustainable Development and Religion. A European Perspective

Rozwój zrównoważony i religia. Perspektywa europejska

Paweł Rydzewski

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin,
Institute of Sociology, Faculty of Philosophy and Sociology, Poland
E-mail: p.rydzewski@umcs.pl
ORCID: 0000-0002-8144-6340, Researcher ID: A-1562-2019

Abstract

Religion is an important factor associated with sustainable development. Based on the data from the International Social Survey Programme (ISSP) – Religion IV, we analysed religiosity in 20 European countries, taking into account declarations of religiosity, frequency of religious practices, religious beliefs, and attitudes towards members of other religious groups and non-believers. We have also examined how declarations of religiosity have changed since 1991 and compared the results with the ones from the European Social Survey.

Key words: sustainable development, religion, religious practices, beliefs, Europe, International Social Survey Programme

Streszczenie

Religia jest istotnym czynnikiem powiązanym ze zrównoważonym rozwojem. Wykorzystując dane International Social Survey Programme (ISSP) Religion IV przeprowadzono analizę religijności w 20 krajach Europy. Uwzględniono deklaracje religijności, częstość praktyk religijnych, przekonania religijne oraz stosunek do przedstawicieli innych religii i niewierzących. W zakresie deklaracji religijności prześledzono jej zmiany od 1991 roku oraz porównano z wynikami European Social Survey.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, religia, praktyki religijne, przekonania, Europa, International Social Survey Programme

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 84-95

DOI: 10.35784/pe.2022.1.08

PDF (FULL PAPER)