Suitability of Rural Living & Work Facilities, Spatial Behavior of Farmers and Family Income

Zrównoważoność ułatwiania życia i pracy na wsi, przestrzenne wzorce zachowań rolników i dochody ich rodzin

Yanling Mao*, Na Li**

School of Management, Nanchang University, Nanchang 330031, Jiangxi, China
E-mail:maoyanling@ncu.edu.cn,
ORCID: 0000-0002-3151-9935, Scopus ID: 157015982400
** E-mail (Corresponding Author): lina@email.ncu.edu.cn,
ORCID:0000-0001-9582-3381

Abstract

In recent years, China has put forward policies to improve rural infrastructure and promote the development of rural industries causing to dramatic transition in the living and employment conditions. Moreover, under the pressure of the high expenditure of living and the difficulty of finding jobs, new changes have taken place in the spatial behavior pattern of farmers’ residence and employment. Based on a field survey of 839 observations in 123 villages in Poyang Lake basin, China, we developed indicators to evaluate the suitability of rural living facilities (SLF) and work facilities (SWF). Multinomial logit regression model was used to measure the relationship between SWF, SLF and the spatial behavior patterns of farmers. The results show that: (1) SWF development in rural areas lags behind SLF; (2) Higher SLF is most distributed in suburban areas ; (3) Higher SWF is mostly distributed in suburban towns and characteristic towns; (4) The effects of SLF and SWF on the spatial behavior patterns of farmers are significantly positive; (5) Farmers in the urban-rural amphibious pattern usually obtain a higher income level, and also bring vitality to the countryside.

Key words: suitability of living facilities, suitability of work facilities, spatial behavior pattern, multinomial logit model, rural development, family income

Streszczenie

W ostatnich latach Chiny przedstawiły politykę poprawy infrastruktury wiejskiej i promowania rozwoju przemysłu wiejskiego, powodując istotne zmiany w warunkach życia i zatrudnienia. Ponadto, pod presją wysokich wydatków na życie i występujących trudności ze znalezieniem pracy, nastąpiły nowe zmiany w przestrzennym wzorcu zachowań rolników w miejscu zamieszkania i pracy. Na podstawie ankiety terenowej obejmującej 839 obserwacji w 123 wioskach w dorzeczu jeziora Poyang w Chinach, opracowaliśmy wskaźniki do oceny przydatności ułatwiania życia na wsi (SLF) i ułatwiania pracy (SWF). Do pomiaru związku między SWF, SLF a przestrzennymi wzorcami zachowań rolników zastosowano wielomianowy model regresji logitowej. Wyniki pokazują, że: (1) rozwój SWF na obszarach wiejskich pozostaje w tyle za SLF; (2) SLF jest najbardziej rozpowszechniony na obszarach podmiejskich, podczas gdy; (3) Wyższe SWF są rozprowadzane głównie w miejscowościach podmiejskich i miejscowościach charakterystycznych; (4) Wpływ SLF i SWF na przestrzenne wzorce zachowań rolników jest znacząco pozytywny; (5) Rolnicy funkcjonujący w układzie miejsko-wiejskim zwykle uzyskują wyższy poziom dochodów, a także wnoszą witalność wsi.

Słowa kluczowe: zrównoważoność ułatwiania życia, zrównoważoność ułatwiania pracy, przestrzenny wzorzec zachowań, wielomianowy  model logitowy, rozwój obszarów miejskich, dochody rodzin

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 71-83

DOI: 10.35784/pe.2022.1.07

PDF (FULL PAPER)