Studies on Improving the Performance of Small and Micro Enterprises through Green Innovation

Badania nad poprawą wyników małych i mikroprzedsiębiorstw poprzez stosowanie zielonych innowacji

Yuhong Cao*, Jianxin You**, Yongjiang Shi***, Wei Hu****

*School of Management, Shanghai University, 99 Shangda Road, BaoShan District, Shanghai, 200444 China
E-mails: angelcaoniuniu@sina.com; caoyuhong@shu.edu.cn
**School of Economics &Management, Tongji University, Shanghai,200092, China
E-mail: yjx2256@tongji.edu.cn
***Institute for Manufacturing, University of Cambridge, CB30FS Cambridge, UK
E-mail: ys@eng.cam.ac.uk
****School of Economics and Trade, Shanghai Urban Construction Vocational College, 2080 Nanting Road, Fengxian District, Shanghai, 201999, China
E-mail: 335021552@qq.com

Abstract

It is an important goal of China’s 2025 Strategy to build an environmental governance system with the government as the leading role, enterprises as the main body, and social organizations and the public all participate actively. In this context, whether and how small and micro enterprises, as a force of rejuvenating the country through science and technology, participate in the construction of environmental governance system is discussed in this paper. This study uses the 12th China small and micro enterprise survey database to deeply analyze the direct and indirect effects between green innovation and small and micro enterprise performance, and finds that: in the direct effect analysis, the direct promotion effect of green innovation on the financial performance of small and micro enterprises is related to the development stage of small and micro enterprises, which is significant in the initial stage and mature stage, but not significant in the growth stage; in the indirect effect analysis, green innovation can indirectly improve the overall performance of small and micro enterprises by improving their environmental and social responsibility performance. At the same time, green innovation can amplify the role of other factors in promoting the overall performance. This study not only enriches the research scope of green innovation theory from the subdivision dimension, provides a new perspective for the integration of green innovation and social responsibility theory, it also provides theoretical reference and guidance for the green innovation practice of small and micro enterprises.

Key words: green innovation, environmental and social responsibility, performance of small and micro enterprises

Streszczenie

Ważnym celem chińskiej Strategii 2025 jest zbudowanie systemu zarządzania środowiskowego, z rządem odgrywającym wiodącą rolę, przedsiębiorstwami jako głównym organem  i aktywnie uczestniczącymi organizacjami społecznymi i społeczeństwem. W niniejszym artykule omówiono, czy i w jaki sposób małe i mikroprzedsiębiorstwa, uczestniczą w budowie systemu zarządzania środowiskiem. W badaniu wykorzystano 12. bazę danych ankietowych małych i mikroprzedsiębiorstw w Chinach, aby dogłębnie przeanalizować bezpośrednie i pośrednie zależności między zielonymi innowacjami a wynikami małych i mikroprzedsiębiorstw. Stwierdzono, że: w analizie skutków bezpośrednich bezpośredni wpływ promocji zielonych innowacji na finanse wyniki małych i mikroprzedsiębiorstw jest związany z fazą rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw, jest ona istotna w fazie początkowej i dojrzałej, ale nieistotna w fazie wzrostu; w analizie skutków pośrednich zielone innowacje mogą pośrednio poprawić ogólne wyniki małych i mikroprzedsiębiorstw poprzez poprawę ich wyników w zakresie odpowiedzialności środowiskowej i społecznej. Jednocześnie ekologiczne innowacje mogą wzmocnić rolę innych czynników w promowaniu ogólnej wydajności. Niniejszy artykuł nie tylko wzbogaca zakres badawczy teorii zielonych innowacji z wymiaru podpodziałowego, zapewnia nową perspektywę integracji zielonych innowacji i teorii odpowiedzialności społecznej, ale także dostarcza teoretycznego odniesienia i wskazówek dla praktyki zielonych innowacji małych i mikroprzedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: zielone innowacje, środowiskowa i społeczna odpowiedzialność, wydajność małych i mikroprzedsiębiorstw

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 151-161

DOI: 10.35784/pe.2022.1.14

PDF (FULL PAPER)