Possibilities of Developing Sustainable World by Introducing Bioeconomy: Global Perspective

Szanse na zrównoważony rozwój świata poprzez wprowadzenie biogospodarki: perspektywa globalna

Oleh V. Skydan*, Maryna I. Yaremova**, Liudmyla V. Tarasovych***, Vitalii Ye. Dankevych****, Nataliia M. Kutsmus****

*Polissia National University, Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, 10002, 7 Staryi Blvd., Zhytomyr, Ukraine
E-mail (Corresponding Author): skydan6375-6@murdoch.in,
ORCID: 0000-0003-4673-9620
**Polissia National University, Department of Economics and Entrepreneurship, 10002, 7 Staryi Blvd., Zhytomyr, Ukraine
***Polissia National University, Department of Marketing, 10002, 7 Staryi Blvd., Zhytomyr, Ukraine
****Polissia National University, Department of International Economic Relations and European Integration, 10002, 7 Staryi Blvd., Zhytomyr, Ukraine

Abstract

At the time of the study, the world economy is attempting to form a resource-efficient policy. The purpose of this study is to investigate the evolution of the development of strategies and tactics of bioeconomic policy in the international space. The study substantiated the specific features of the implementation of special state and regional programmes of the advanced countries of the world, which differ in socio-economic ideas and prospects for their implementation. The comparative review of strategies identified similarities and differences between them, which allowed to differentiate strategic documents for the implementation of bioeconomic policy in certain areas. The study provides graphic visualisation of distribution of the countries according to the established orientation. The authors of the study proved the convergent difference of bioeconomic policy within each of the above areas by development goals, key objectives, and means of achieving them in a certain spatial dimension.

Key words: strategic guidelines, biotechnological manifestation, bioresource direction, bioenergy

Streszczenie

W czasie przeprowadzania niniejszego badania gospodarka światowa próbuje opracować politykę efektywnego gospodarowania zasobami. Celem pracy jest zbadanie ewolucji rozwoju strategii i taktyk polityki bioekonomicznej w przestrzeni międzynarodowej. W badaniu przedstawiona jest specyfika realizacji specjalnych programów państwowych i regionalnych rozwiniętych krajów świata, różniących się ideami społeczno-gospodarczymi i perspektywami ich realizacji. Porównawczy przegląd strategii wskazał podobieństwa i różnice między nimi, co pozwoliło na wyodrębnienie dokumentów strategicznych do realizacji polityki biogospodarczej w określonych obszarach. Autorzy pracy wypracowali graficzną wizualizację rozmieszczenia krajów zgodnie z ustaloną orientacją. W wyniku badania udało się ujawnić zbieżną różnicę polityki biogospodarczej w każdym z powyższych obszarów ze względu na cele rozwojowe, cele kluczowe i sposoby ich osiągnięcia w określonym wymiarze przestrzennym.

Słowa kluczowe: wytyczne strategiczne, biotechnologia, kierunek biozasobów, bioenergia

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 162-170

DOI: 10.35784/pe.2022.1.15

PDF (FULL PAPER)