Natural Resources in Function of Sustainable and Competitive Toursim Development of the EU Countries

Zasoby naturalne a zrównoważony i konkurencyjny rozwój turystyki w krajach UE

Tanja Stanišić*1, Snežana Milićević*2, Bojan Krstić**

*University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, Vojvođanska 5A, Vrnjačka Banja, Serbia
1E-mail: tanja.stanisic@kg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-5809-794X 
2E-mail: snezana.milicevic@kg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-1972-9585
**University of Niš, Faculty of Economics, Trg Kralja Aleksandra 11, Niš, Serbia   
E-mail: bojan.krstic@eknfak.ni.ac.rs, ORCID: 0000-0003-4597-6819

Abstract

Natural resources are the base of tourism development and competitive position in the tourism market of many tourist destinations. At the same time, the issue of their use in the function of tourism development is very complex and must be based on the idea of sustainability. The paper examines the importance of natural resources for the competitiveness of tourism in the European Union (EU). The aim of this paper is to consider the relationship of natural resources and tourism competitiveness in the EU countries, as well as to identify countries of good practice, but also countries that require improvement of natural tourism attractions ​​and their activation in function of competitive and sustainable tourism development. In accordance with the defined aim of the research, correlation and cluster analysis are applied in the paper. The results of the research can benefit the creators of tourism development policy, because they enable the selection of indicators of availability and attractiveness of natural resources that can be improved, as well as countries in which special attention should be paid to more successful tourism valorization of natural resources.

Key words: natural resources, tourism, competitiveness, sustainability, EU countries

Streszczenie

Zasoby naturalne są podstawą rozwoju turystyki i pozycji konkurencyjnej na rynku turystycznym wielu destynacji turystycznych. Jednocześnie kwestia ich wykorzystania w funkcji rozwoju turystyki jest bardzo złożona i musi zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju. Artykuł analizuje znaczenie zasobów naturalnych dla konkurencyjności turystyki w krajach Unii Europejskiej (UE). Celem niniejszego artykułu jest rozważenie relacji zasobów naturalnych i konkurencyjności turystycznej w krajach UE, a także wskazanie krajów dobrych praktyk, ale także krajów, które wymagają zmian w  traktowaniu przyrodniczych atrakcji turystycznych i ich aktywizacji w funkcji konkurencyjnej i zrównoważonej rozwój turystyki. Zgodnie z wyznaczonym celem badań w pracy zastosowano analizę korelacji i skupień. Wyniki badań mogą przynieść korzyści twórcom polityki rozwoju turystyki, ponieważ pozwalają na dobór wskaźników dostępności i atrakcyjności zasobów przyrodniczych, które można poprawić, a także krajów, w których należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczniejszą waloryzację turystyczną zasobów naturalnych.

Słowa kluczowe: zasoby naturalne, turystyka, konkurencyjność, zrównoważoność, kraje UE

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 64-70

DOI: 10.35784/pe.2022.1.06

PDF (FULL PAPER)