Inclusive Education as a Tool For Implementing the Sustainable Development Goals on the Basis of Humanization of Society

Edukacja inkluzywna jako narzędzie realizacji Celów zrównoważonego rozwoju w kontekście humanizacji społeczeństwa

Oksana Zhukova*, Larysa Platash**, Liudmyla Tymchuk***

*Kharkiv National University named after V. N. Karazin, Department of Pedagogy,
sq. Svobody, 6, 61022 Kharkiv, Ukraine
E-mail: edu.pedagogika@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9724-9598
**Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Department of Pedagogy and Social Work, M. Kotsiubynskoho Street, 258003 Chernivtsi, Ukraine
E-mail: l.platash@chnu.edu.ua, ORCID: 0000-0001-6491-4897
***Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Department of Pedagogy and Social Work, M. Kotsiubynskoho Street, 258003 Chernivtsi, Ukraine
E-mail: l.tymchuk@chnu.edu.ua, ORCID: 0000-0002-3122-8150

Abstract

The technogenic civilization, despite significant scientific and technical achievements, unfortunately, continues to face problems that entail irreparable consequences. Human activity based on the principle of immeasurable consumption produces an increase in inequality, poverty, hunger, diseases, armed conflicts, and global environmental changes. Weapons of mass destruction pose a global socio-environmental threat. All these trends indicate the need to move to a new level of progress based on sustainability, which in turn requires the formation of a new personality focused on the system of environmental values, and not on the values of the consumer society. Only a society consisting of people with a new worldview will be able to develop sustainably. In this regard, the author’s vision of inclusive education is formed in the study, which is understood as a system with a high integration ability, the role of which is reduced to creating a sustainable society with rational moral foundations. A doctrinal model of the implementation of the Sustainable Development Goals is proposed, the core of which is the humanization of society, contributing to moral, economic, social, cultural changes and influencing the life of society, while becoming the driving force of the economic, social and environmental aspects of sustainable development. The author’s approach allows us to expand the scientific vision of the essence and content of inclusive education, to determine the role of humanization in ensuring the implementation of the Sustainable Development Goals. The conceptual provisions of the article can be used as the basic foundations of a sustainable development strategy.

Key words: sustainable development, Sustainable Development Goals, inclusion, integration, inclusive education, humanism, humanization

Streszczenie
Cywilizacja technogeniczna, mimo znaczących osiągnięć naukowo-technicznych, niestety nadal boryka się z problemami, które niosą za sobą nieodwracalne konsekwencje. Działalność ludzka oparta na zasadzie nieograniczonej konsumpcji powoduje wzrost nierówności, ubóstwa, głodu, chorób, konfliktów zbrojnych i globalnych zmian środowiskowych. Broń masowego rażenia stanowi globalne zagrożenie. Wszystkie te trendy wskazują na potrzebę przejścia na nowy poziom postępu oparty na zrównoważonym rozwoju, co z kolei wymaga ukształtowania nowej osobowości skupionej na systemie wartości środowiskowych, a nie na wartościach społeczeństwa konsumpcyjnego. Tylko społeczeństwo składające się z ludzi o nowym światopoglądzie będzie w stanie rozwijać się w sposób zrównoważony. W związku z tym zaproponowano autorską wizję edukacji inkluzywnej, rozumianej jako system o wysokiej zdolności integracyjnej, którego rolą jest tworzenie zrównoważonego społeczeństwa o racjonalnych podstawach moralnych. Proponowany jest doktrynalny model realizacji Celów zrównoważonego rozwoju, którego istotą jest humanizacja społeczeństwa, przyczynianie się do zmian moralnych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych oraz wpływanie na życie społeczeństwa, jednocześnie będący siłą napędową ekonomicznych, społecznych i środowiskowych filarów zrównoważonego rozwoju. Podejście autorów pozwala poszerzyć naukową wizję istoty i treści edukacji inkluzywnej oraz określić rolę humanizacji w zapewnieniu realizacji Celów zrównoważonego rozwoju. Ramy koncepcyjne artykułu można wykorzystać jako podstawowe fundamenty strategii zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, Cele zrównoważonego rozwoju, inkluzja, integracja, edukacja inkluzywna, humanizm, humanizacja

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 114-122

DOI: 10.35784/pe.2022.1.11

PDF (FULL PAPER)