Green Economy – Vector of Sustainable Development

Zielona gospodarka – wektor zrównoważonego rozwoju

Anar Ospanova*, Iryna Popovychenko**, Elena Chuprina***

*Turan University, Department of World and National Economy,
Almaty, st. Satpayev 16,  A15P4M6 (050043) Republic of Kazakhstan
E-mail: a.ospanova@turan-edu.kz, ORCID: 0000-0003-1789-105X
**Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture,
Department of Economics and Entrepreneurship, Dnipro, Chernyshevsky Street 24a, 49600 Ukraine
E-mail: popovychenko.iryna@pgasa.dp.ua, ORCID: 0000-0003-3443-9356
***Donetsk State University of Management, Department of Marketing, Mariupol, Karpynskoho, 58, 87513 Ukraine
E-mail: eochuprina@ukr.net, ORCID: 0000-0002-9252-8114

Abstract

The article is devoted to the formation of theoretical, methodological foundations and the development of conceptual approaches to the practical provision of the green economy, considered as a vector of sustainable development. The study substantiates the need to create a new global economic school. The existence of two concepts of economic development of future generations is established. The author’s vision of economic growth in the conditions of sustainable development is formed, as well as its necessity is also proved. A component model of sustainable development is proposed, which allows reflecting the essence and content of the green economy. The positive experience of green integration is summarized. The negative aspects on the way to the practical implementation of the Millennium Development Goals are identified.

Key words: sustainable development, Millennium Development Goals, economic growth, green economy, green technologies, green construction, green marketing, green tourism

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest kształtowaniu podstaw teoretycznych, metodologicznych oraz rozwojowi koncepcyjnych podejść do praktycznego zapewnienia zielonej gospodarki, traktowanej jako wektor zrównoważonego rozwoju. Badanie uzasadnia potrzebę stworzenia nowej globalnej szkoły ekonomicznej. Ustala się istnienie dwóch koncepcji rozwoju gospodarczego przyszłych pokoleń. Kształtuje się autorska wizja wzrostu gospodarczego w warunkach zrównoważonego rozwoju, a także udowadnia jego konieczność. Proponowany jest składowy model zrównoważonego rozwoju, który pozwala odzwierciedlić istotę i treść zielonej gospodarki. Podsumowano pozytywne doświadczenia zielonej integracji. Zidentyfikowano negatywne aspekty na drodze do praktycznej realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, Milenijne Cele Rozwojowe, wzrost ekonomiczny, zielona ekonomia, zielone technologie, zielone budownictwo, zielony marketing, zielona turystyka

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 171-181

DOI: 10.35784/pe.2022.1.16

PDF (FULL PAPER)