Going Green Supply Chain Management During COVID-19, Assessing the Best Supplier Selection Criteria: A Triple Bottom Line (TBL) Approach

W kierunku zrównoważonego zarządzania łańcuchami dostaw podczas pandemii COVID-19, ocena kryteriów wyboru najlepszych dostawców: analiza Potrójnej Linii Przewodniej (TBL)

Maryam Khokhar*, Sayma Zia**, Tahir Islam***,
Anshuman Sharma ****,Wasim Iqbal*****,
Muhammad Irshad******

* School of Economics and Management Yanshan University, China
** Bahria Business School, Department of Business Studies, Bahria
University Karachi Campus, Karachi, Pakistan
*** Dept. of Management, Faculty of Management, Prague University of Economics and Business, Czech Republic
**** Ajman University, Department of Marketing, College of Business Administration, United Arab Emirates
***** Shenzhen University, Department of Management Science, College of Management, , China 
****** Yanshan University, College of Computer Science and Technology, China
E-mails:* maryamkhokhar@stumail.ysu.edu.cn, **pbbs.buke@bahria.edu.pk, ***kktahir@hotmail.com, ** profasharma@gmail.com,
*****wasimiqbal01@yahoo.com, ******ibrahim@stumail.ysu.edu.cn
**** (Corresponding Author) maryamkhokhar@stumail.ysu.edu.cn

Abstract

In the past ten years, sustainable supply chain management (SSCM) attach great importance due to consumers, for-profit and profitless organizations, laws and regulations to the social and corporate responsibilities of consumers, so it has been recognized by practitioners and scholars. Supplier selection, environmental effect like a lockdown, and social cooperation and other SSCM programs can play an important part in realizing the triple bottom line (TBL) of economic, environmental, social assistances. In supply chain management (SCM), the sustainable supplier selection (SSS) and firm performance plays an important role. Traditionally, when evaluating SSS performance, organizations will consider a new framework to obtain the overall criteria/sub-criteria of the sustainability index by encapsulating sustainability. In this paper 12 sub-criteria for 3 pillars of sustainability as economic, environment and social performance is collected. Although there are many articles on SSS and evaluation, so far, research on sustainability issues is very limited. This study endeavours to propose a fuzzy multi-criteria approach to discuss SSCM planning, and studies the issue of determining a current model for SSS in the supply chain during COVID-19 based on the TBL method. For express the linguistic value of the subjective preference of experts we use triangular fuzzy numbers. By using fuzzy numbers to find standard weights for qualitative performance evaluation, then fuzzy TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) is proposed to find the ranking of SSS. However, COVID-19 has a negative role in SSS and in firm performance. The situation of lockdown due to COVID-19 has a negative effect on the performance of the organizations. An example is given of the proposed method.

Key words: sustainable supply chain management (SSCM), triple bottom line (TBL), sustainable supplier selection (SSS),  Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), COVID-19

Streszczenie

Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw (SSCM) staje się coraz bardziej istotne w kontekście konsumentów, organizacji nastawionych na zysk i organizacji bez zysku oraz przepisy ustawowe i wykonawcze do społecznej i korporacyjnej odpowiedzialności konsumentów. Zostało docenione przez praktyków i naukowców. Wybór dostawcy, efekt środowiskowy, taki jak blokada, oraz współpraca społeczna i inne programy SSCM mogą odgrywać ważną rolę w realizacji Potrójnej linii przewodniej (TBL) pomocy ekonomicznej, środowiskowej i społecznej. W zarządzaniu łańcuchem dostaw (SCM) zrównoważony wybór dostawców (SSS) i wydajność firmy odgrywają ważną rolę. Tradycyjnie, podczas oceny wyników SSS, organizacje będą rozważać nowe ramy w celu uzyskania ogólnych kryteriów/podkryteriów indeksu rozwoju, poprzez enkapsulację zrównoważonego rozwoju. W niniejszym artykule zebrano 12 kryteriów cząstkowych dla 3 filarów zrównoważonego rozwoju, takich jak wyniki gospodarcze, środowiskowe i społeczne. Chociaż istnieje wiele artykułów na temat SSS i ewaluacji, jak dotąd badania dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju są bardzo ograniczone. Niniejsze badanie ma na celu zaproponowanie rozmytego, wielokryterialnego podejścia do omówienia planowania SSCM i bada kwestię określenia obecnego modelu SSS w łańcuchu dostaw podczas COVID-19 w oparciu o metodę TBL. Aby wyrazić wartość językową subiektywnej preferencji ekspertów, używamy trójkątnych liczb rozmytych. Stosując liczby rozmyte do znalezienia standardowych wag do jakościowej oceny wydajności, proponuje się następnie rozmyte TOPSIS (Technika uporządkowania preferencji według podobieństwa do idealnego rozwiązania) w celu znalezienia rankingu SSS. Stwierdzono, że pandemia COVID-19 wywiera negatywny wpływ na SSS i wydajność firmy. Sytuacja zablokowania z powodu pandemii COVID-19 także ma negatywny wpływ na wyniki organizacji. Pomoc stanowi nowa metoda, analizowana w niniejszym artykule.

Słowa kluczowe: Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw,SSCM, Potrójna linia przewodnia (TBL), Zrównoważony wybór dostawcy (SSS), Technika uporządkowania preferencji według podobieństwa do rozwiązania idealnego (TOPSIS), COVID-19

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022:36-51

DOI: 10.35784/pe.2022.1.04

PDF (FULL PAPER)