Formation of Sustainable Investment Attractiveness of Regions Under the Conditions of COVID-19

Kształtowanie zrównoważonej atrakcyjności inwestycyjnej regionów w warunkach pandemii COVID-19

Tetiana Polozova*, Yurii Kutsenko**, Oleksandra Kanova***

*Kharkіv National University of Radio Electronics, Department of Economic Сybernetics and Management of Economic Security, Kharkiv, Nauky Ave., 14,61166 Ukraine
E-mail: tetiana.polozova@nure.ua, ORCID: 0000-0001-9956-8816
** Kharkіv National University of Radio Electronics, Department of Economic Сybernetics and Management of Economic Security, Kharkiv, Nauky Ave.,14, 61166 Ukraine
E-mail: kutsenko.yurii85@gmail.com, ORCID: 0000-0003-1081-1088
***Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Department Management and Business, Kharkiv, Nauky avenue, 9-A, 61166 Ukraine
E-mail: oleksandra.kanova@hneu.net, ORCID: 0000-0002-0101-053X

Abstract

The decline in the forecast indicators of the economy and production activity, the structural transformation of international production and consumer preferences, the reduction in income from bonds and world tourism, the massive layoffs of workers that led to an increase in unemployment and a decrease in household income, deferred investments and the reorientation of investment flows, both in economic sectors and in the regional context, are all the result of the impact of another challenge called COVID-19. The COVID-19 pandemic has changed and continues to change many characteristics of the economy and society. Together with the onset of the Fourth Industrial Revolution and the transition to the digital era, as well as taking into account completely new realities of the development of future generations, which are regulated by the concept of sustainable development, the formation of investment attractiveness is also taking place in a fundamentally different way. In this regard, the article substantiates the need to introduce the category sustainable investment attractiveness into everyday use. The author’s vision of the interpretation of this concept is presented. A procedure for forming a stable investment attractiveness of regions in the conditions of COVID-19 has been developed.

Key words: investment risks, investment potential, sustainable investment attractiveness of regions, sustainable development, COVID-19

Streszczenie

Spadek prognozowanych wskaźników gospodarki i działalności produkcyjnej, strukturalne przekształcenia produkcji międzynarodowej i preferencji konsumentów, zmniejszenie dochodów z obligacji i światowej turystyki, masowe zwolnienia pracowników, które doprowadziły do ​​wzrostu bezrobocia i spadku dochodów gospodarstw domowych, odroczone inwestycje i reorientacja przepływów inwestycyjnych, zarówno w sektorach gospodarki, jak i w kontekście regionalnym, są wynikiem wpływu wyzwań pandemii COVID-19. Zmieniła ona i nadal zmienia wiele cech gospodarki i społeczeństw. Wraz z nadejściem czwartej rewolucji przemysłowej i przejściem do ery cyfrowej, a także uwzględniając zupełnie nowe realia rozwoju przyszłych pokoleń, które reguluje koncepcja zrównoważonego rozwoju, kształtowanie się atrakcyjności inwestycyjnej odbywa się również w zupełnie inny sposób. W tym zakresie artykuł uzasadnia potrzebę wprowadzenia do codziennego użytku kategorii zrównoważonej atrakcyjności inwestycyjnej. Została przedstawiona autorska wizja interpretacji tego pojęcia. Opracowano także procedurę kształtowania stabilnej atrakcyjności inwestycyjnej regionów w warunkach COVID-19.

Słowa kluczowe:  ryzyka inwestycyjne, potencjał inwestycyjny, zrównoważona atrakcyjność inwestycyjna regionów, zrównoważony rozwój, COVID-19

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 16-22

DOI: 10.35784/pe.2022.1.03

PDF (FULL PAPER)