Feminist Mining: A Step Towards Sustainable Mininig in India

Feministyczne górnictwo: krok w kierunku zrównoważonego górnictwa w Indiach

Priya Singh*, Ajit Kumar Behura**

Indian Institute of Technology(ISM), Department of Humanities and Social Sciences, Dhanbad-826004, India
*E-mail: priya.deepak1701@gmail.com, ORCID: 0000-0003-3394-9709
**E-mail: ajitbehura@gmail.com

Abstract

Economic growth and development with least harm to the environment is one of the biggest challenges for the human. Mining which is considered to be the most inherently unsustainable industry, is at the same time, plays key role in the development process in India and across Globe. It occupy primary position in the supply chain, contributing to the foreign direct investment, exports, government taxes, GDP (National Income) and provide huge labour employment.

This paper studies industrial elimination of women, prolong industrial patriarchy, impetuous production, rising demand pressure has added to the quadrupling problems of land degradation, disposal of over burden/waste discharge, deforestation, pollution(air, water, and noise), and damage to forest flora and fauna, occupational health hazards and extreme global environmental damage in a rapid, continuous manner. These continuous and multi-layered problems are giving us reason to re-visioning steps, where we went wrong.

Theoretical foundation of eco-feminism traces that negligence and suppression of women in general and in the mining industry, is one of the probable cause that hit environment fiercely. With this in mind, this paper suggests theory of eco-feminism into male centric mining industry as a perspective which is more likely to lead to industrial sustainability, making it more responsible and may provide pro-environmental solutions to the industry. This feminist concept extending it from individualistic level into mining organisations proposes as one of the alternative to combine ecology and commerce to envision sustainability.

Key words: sustainability, ecology, environmental degradation, feminism, economic development

Streszczenie

Wzrost gospodarczy i rozwój przy jak najmniejszej szkodliwości dla środowiska to jedno z największych wyzwań dla człowieka. Górnictwo, które jest uważane za najbardziej z natury niezrównoważony przemysł, odgrywa jednocześnie kluczową rolę w procesie rozwoju w Indiach i na całym świecie. Zajmuje podstawową pozycję w łańcuchu dostaw, przyczyniając się do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, eksportu, podatków rządowych, wzrostu  PKB (Dochodu Narodowego) i zapewnia ogromne zatrudnienie.

Ten artykuł bada przemysłową eliminację kobiet, przedłużanie patriarchatu przemysłowego, gwałtowną produkcję, rosnącą presję popytową, która przyczyniła się do problemów degradacji gruntów, usuwania nadmiernego obciążenia / odprowadzania odpadów, wylesiania, zanieczyszczenia (powietrza, wody i hałasu) oraz szkód flory i fauny leśnej, zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy i ekstremalnych globalnych szkód środowiskowych w szybki i ciągły sposób. Te ciągłe i wielowarstwowe problemy dają nam powód do rewizji działań, w których popełniliśmy błędy.

Teoretyczne podstawy ekofeminizmu dowodzą, że zaniedbania i represje wobec kobiet w ogólności i w górnictwie są jedną z prawdopodobnych przyczyn działań, które mocno uderzają w środowisko. Mając to na uwadze, niniejszy artykuł przedstawia teorię eko-feminizmu w przemyśle wydobywczym zorientowanym na mężczyzn jako perspektywę, która z większym prawdopodobieństwem doprowadzi do zrównoważonego rozwoju przemysłu, czyniąc go bardziej odpowiedzialnym i może zapewnić prośrodowiskowe rozwiązania. Ta feministyczna koncepcja, rozszerzająca ją z poziomu indywidualistycznego na organizacje górnicze, proponuje jako jedną z alternatyw połączenie ekologii i handlu w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: zrównoważoność, ekologia, degradacja środowiska, feminizm, rozwój ekonomiczny

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 235-245

DOI: 10.35784/pe.2022.1.21

PDF (FULL PAPER)