Empowering Theory of Poverty Reduction for Sustainable Development: Does the Welfare of Descendants Matter?

Wspieranie teorii ograniczania ubóstwa dla zrównoważonego rozwoju: czy dobro przyszłych pokoleń ma znaczenie?

Juliusz Piwowarski*, Larysa Yankovska**, Bohdan-Petro Koshovyi***,
Ira Von-Nagy****, Andrii Yevstakhevych*****

*University of Public and Individual Security “Apeiron” in Cracow, Krupnicza 3,
31-123 Kraków, Poland
ORCID: 0000-0002-9196-1194
**Lviv University of Business and Law, Kulparkivska, 99, 79021 Lviv, Ukraine
E-mail: larisalubp@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1855-0169
***Lviv University of Business and Law, Department of Demography, Labor Relations and Social Policy, Kulparkivska str., 99, 79021 Lviv, Ukraine
E-mail (Corresponding Author): qqbkqq@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8550-0028.
****Fachärztin für HNO-Heilkunde, Chiemgauerstraße 144, 81549 München Germany
E-mail: info@dr-ira-nagy.de
ORCID: 0000-0002-2748-7766
***** Lviv University of Business and Law, Department of Business Economics and Information Technology, Kulparkivska, 99, 79021 Lviv, Ukraine
E-mail: yevstakhevych10@meta.ua
ORCID: 0000-0003-1058-5359se

Abstract

The first Sustainable Development Goal expresses the global concern in poverty eradication. We looked at the theory of poverty reduction with a long-term perspective in mind to confirm the congruence of modern approaches and their compliance with the principles of sustainable development. Despite clear signs of targeting Sustainable development goals to the future, we have found that future poverty needs deep discussion. We researched legal acts, policies and scientific sources to prove the possibility and suitability of recognising future poverty as a valid form of poverty. We considered the main possible difficulties that will challenge initiatives of future poverty exhausting. Finally, we proposed several perspective directions of further research to include the future poverty concept into the agenda of governments and supranational organisations.

Key words: future poverty, Sustainable development goals, forms of poverty, poverty reduction policy

Streszczenie

Pierwszy Cel Zrównoważonego Rozwoju wyraża globalną troskę o eliminację ubóstwa. W tej pracy przyjrzeliśmy się teorii ograniczania ubóstwa w perspektywie długoterminowej, aby potwierdzić zgodność nowoczesnych podejść i ich zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pomimo wyraźnych oznak ukierunkowania Celów zrównoważonego rozwoju na przyszłość, stwierdziliśmy, że kwestia przyszłego ubóstwa wymaga dodatkowej uwagi. Przeanalizowaliśmy akty prawne, polityki i źródła naukowe, aby udowodnić możliwość i stosowność uznania przyszłego ubóstwa za ważną formę ubóstwa. Zastanowiliśmy się nad głównymi możliwymi trudnościami, które będą wyzwaniem dla przyszłych inicjatyw ograniczających ubóstwo. W końcu zaproponowaliśmy kilka perspektywicznych kierunków dalszych badań, aby włączyć koncepcję przyszłego ubóstwa do programu rządów i organizacji ponadnarodowych.

Słowa kluczowe: przyszłe ubóstwo, Cele zrównoważonego rozwoju, typy ubóstwa, polityka zmniejszania ubóstwa

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 52-63

DOI: 10.35784/pe.2022.1.05

PDF (FULL PAPER)