Efficiency Evaluation and Influencing Factors of Government Financial Expenditure on Environmental Protection: An SBM Super-efficiency Model Based on Undesired Outputs

Ocena efektywności i czynniki wpływające na rządowe wydatki finansowe na ochronę środowiska: model Super-efektywności SBM oparty na niepożądanych efektach

Su Jialu*, Ma Zhiqiang**,  Li Mingxing***, Fredrick Oteng Agyeman****,
Zhu Yue*****

School of Management, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, P.R. China
*E-mail: 870900521@qq.com, ORCID: 0000-0002-2231-3273
** E-mail: mzq@ujs.edu.cn, ORCID: 0000-0002-6492-0733
***E-mail (Corresponding Author): mingxingli6@163.com, ORCID: 0000-0002-4039-5997,
****E-mail: fredrickotengagyeman2@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4615-2555
*****Email: 1821577663@qq.com, ORCID: 0000-0002-2111-8580

Abstract

In recent years, the adoption of the precise approach for coordinating socio-economic growth and environmental protection to attain sustainable development has become an urgent challenge to be addressed in China. The current development of environmental governance and the efficiency of government financial expenditure on environmental protection (EPEE) deserves enormous attention. With the aid of the provincial panel data, this study emphasized on the use of the SBM super-efficiency model based on unexpected output to quantify the efficiency of China’s government expenditure on environmental protection from 2013-2018 and constructed the Ordinary Least Squares (OLS) regression model to investigate the influencing factors of the government expenditure on environmental protection. The results of the efficiency measurement portray that the aggregate EPEE in China is unsatisfactory. The efficiency value for the western region is greater than that of the central and eastern regions, while the values obtained from the eastern region are above that of the central region. Population size and urbanization level have negative implications on the efficiency value, while the regional economic development level positively promotes the efficiency of the government expenditure on environmental protection. Finally, the corresponding countermeasures and suggestions for policy implementation are outlined accordingly. 

Key words: the efficiency of government expenditure on environmental protection, unexpected output, SBM super-efficiency model, influence factor

Streszczenie

W ostatnich latach przyjęcie precyzyjnego podejścia do koordynacji wzrostu społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju stało się pilnym zadaniem w Chinach. Na ogromną uwagę zasługuje obecny rozwój zarządzania środowiskiem oraz efektywność rządowych nakładów finansowych na ochronę środowiska (EPEE). Z pomocą danych panelowych z prowincji, badanie to kładło nacisk na wykorzystanie modelu super-wydajności SBM opartego na nieoczekiwanych wynikach do ilościowego określenia wydajności chińskich wydatków rządowych na ochronę środowiska w latach 2013-2018. Skonstruowano kwadraty (OLS) modelu regresji do badania czynników wpływających na wydatki rządowe na ochronę środowiska. Wyniki pomiaru efektywności pokazują, że zagregowany EPEE w Chinach jest niezadowalający. Wartość efektywności dla regionu zachodniego jest większa niż w regionach centralnych i wschodnich, podczas gdy wartości uzyskane z regionu wschodniego są wyższe niż w regionie centralnym. Negatywnie na wartość efektywności wpływa wielkość populacji i poziom urbanizacji, natomiast regionalny poziom rozwoju gospodarczego pozytywnie wpływa na efektywność wydatków rządowych na ochronę środowiska. Na koniec nakreślono możliwe sposoby poprawy sytuacji i sugestie dotyczące wdrażania polityki.

Słowa kluczowe: efektywność wydatków rządowych na ochronę środowiska, nieoczekiwane wyniki, model super-efektywności SBM, współczynnik wpływu

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 140-150

DOI: 10.35784/pe.2022.1.13

PDF (FULL PAPER)