Efficiency Assessment of Tax Measures in the European Countries Against the Effects of COVID-19

Ocena efektywności systemów podatkowych w Europie wobec skutków pandemii COVID-19

Daria Bilenko*, Serhii Kozlovskyi**, Natalya Ivanyuta***,
Viktoriia Baidala****, Ruslan Lavrov*****,
Volodymyr Kozlovskyi******

* University of State Fiscal Service of Ukraine, Department of Finance named after L.L. Tarangul, Irpin, Ukraine,
E-mail: belenkodaria1@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6220-8101
**Vasyl’ Stus Donetsk National University, Department of Entrepreneurship, Corporate and Spatial Economics, Vinnytsia, Ukraine,
E-mail: s.kozlovskyy@donnu.edu.ua, ORCID: 0000-0003-0707-4996
*** Donetsk State University of Internal Affairs, Department of Civil, Labour and Social Security Law, Mariupol, Ukraine,
E-mail: natalaivanuta9@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9177-9280
****National University of Life and Environmental sciences of Ukraine, Department of Economic Theory, Kyiv, Ukraine,
E-mail: baidala@nubip.edu.ua, ORCID: 0000-0002-1532-2913
***** PHEI European University, Department of Finance, Accounting and Taxation, Kyiv, Ukraine,
E-mail: lavrus2017@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9655-4467
******Vinnytsia National Technical University, Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia, Ukraine,
E-mail: v@vin.ua, ORCID: 0000-0002-0955-4347

Abstract

Ongoing global COVID-19 pandemic is not only health crisis but the economic challenge. The future of society depends on how successfully the authorities find a balance between imposition of stringent restrictions and economic development. Tax policies play a role in reducing losses caused by the COVID-19 lockdowns. All countries are taking tax measures to mitigate the impact of the effects of COVID-19 pandemic on society. While the COVID-19 pandemic has not yet been defeated, it is too early to draw conclusions about which tax measures against the effects of COVID-19 are efficient. On the other hand, correct trajectory of economic recovery can be missed if not to analyze the other countries experience. The object of this study is tax measures in the European countries against the effects of COVID-19. The subject of the study is the fuzzy set theory to assess the efficiency of tax measures in the European countries against the effects of COVID-19. The aim of the study is to find out which European countries have been more succeeded in tax measures implementing and type of their immediate crisis response. The analysis is carried out in 29 European countries. The result of the study allows to state that the number of tax measures against the effects of COVID-19 does not affect their efficiency and the most popular type of immediate crisis response has been the business cash-flow enhances.

Key words: COVID-19 (Coronavirus) pandemic, GDP per capita, type of tax, type of immediate crisis response, fuzzy set theory

Streszczenie

Trwająca globalna pandemia COVID-19 to nie tylko kryzys zdrowotny, ale także wyzwanie gospodarcze. Przyszłość społeczeństw zależy od tego, jak skutecznie władze osiągną równowagę między nakładaniem surowych ograniczeń a rozwojem gospodarczym. Polityka podatkowa odgrywa rolę w ograniczaniu strat spowodowanych przez ograniczenia związane z  Covid-19. Wszystkie kraje podejmują inicjatywy podatkowe w celu złagodzenia wpływu pandemii Covid-19 na społeczeństwo. Chociaż pandemia COVID-19 nie została jeszcze pokonana, jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski na temat tego, które środki podatkowe przeciwko skutkom COVID-19 są skuteczne. Z drugiej strony można przeoczyć prawidłową trajektorię ożywienia gospodarczego. Przedmiotem tego badania są inicjatywy podatkowe podejmowane w krajach europejskich przeciwko skutkom COVID-19. Przedmiotem badania jest teoria zbiorów rozmytych wykorzystana do oceny skuteczności środków podatkowych w krajach europejskich wobec skutków COVID-19. Celem badania jest ustalenie, które kraje europejskie odniosły większe sukcesy we wdrażaniu środków podatkowych oraz rodzaju ich natychmiastowej reakcji na kryzys. Analiza prowadzona jest w 29 krajach europejskich. Wynik badania pozwala stwierdzić, że liczba inicjatyw podatkowych przeciwko skutkom COVID-19 nie wpływa na ich skuteczność, a najpopularniejszym rodzajem natychmiastowej reakcji na kryzys jest zwiększenie przepływów pieniężnych przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: pandemia COVID-19 (koronawirusa),  GDP per capita, typ podatku, rodzaj natychmiastowej reakcji kryzysowej, teoria zbiorów rozmytych

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 16-22

DOI: 10.35784/pe.2022.1.02

PDF (FULL PAPER)