Challenges for Improving Agricultural Resilience in the Context of Sustainability and Rural Development

Wyzwania dla poprawy resilencji w rolnictwie w kontekście zrównoważonego rozwoju i rozwoju obszarów wiejskich

Mangirdas Morkunas*1, Agnė Žičkienė**, Tomas Baležentis**2,
Artiom Volkov**, Dalia Štreimikienė**, Erika Ribašauskienė**

*Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration,
Sauletekio Av 9, Vilnius, Lithuania, 1E-mail: mangirdas.morkunas@evaf.vu.lt
**Lithuanian Centre for Social Sciences, Vivulskio str. 4A-13, Vilnius, Lithuania
2E-mail (Correspondence Author): tomas.balezentis@laei.lt

Abstract

Research on economic resilience in agriculture is quite complicated due to the interdisciplinary nature of the notion. In agricultural, climate change, sustainability and food security research it appears as an endogenous phenomenon rather as the main one. This study aims to contribute to conceptualization of economic resilience in agriculture, revealing current and identifying future research directions. Bibliometric analysis supplemented with a literature overview serve this purpose. Results confirm the ambiguity and immaturity of economic resilience concept and its secondary position within overall agricultural resilience research framework.

Key words: economic resilience, agriculture, citation-based analysis, mapping

Streszczenie

Badania resilencji ekonomicznej w rolnictwie są dość skomplikowane ze względu na interdyscyplinarny charakter tego pojęcia. W badaniach dotyczących rolnictwa, zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywności wydaje się, że jest to zjawisko endogeniczne, a nie główne. Niniejsze opracowanie ma na celu przyczynienie się do konceptualizacji resilencji ekonomicznej w rolnictwie, wskazując na obecne i identyfikując przyszłe kierunki badawcze. Służy temu analiza bibliometryczna uzupełniona przeglądem literatury. Wyniki potwierdzają niejednoznaczność i niedojrzałość koncepcji resilencji ekonomicznej oraz jej drugorzędną pozycję w ogólnych ramach badań resilencji rolnictwa.

Słowa kluczowe: ekonomiczna resilencja, rolnictwo, badania oparte na cytowaniach, mapowanie

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 182-195

DOI: 10.35784/pe.2022.1.17

PDF (FULL PAPER)