Air Pollution Regulations in China: A Policy Simulation Approach with Evolutionary Game

Przepisy dotyczące zanieczyszczenia powietrza w Chinach: podejście do symulacji polityki i gry ewolucyjnej

Zhaopeng Chu*, Chen Bian**, Jun Yang***

*School of Humanities and Law, Northeastern University, 195 Chuangxin Road,Hunnan District, Shenyang 110819, China
E-mail: kingzhaopeng@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9284-1602
**School of Business Administration, Northeastern University, Shenyang 110819, China
***F.C. Manning School of Business Administration, Acadia University, Wolfville, NS, B4P 2R6, Canada
E-mail (Corresponding Author): jun.yang@acadiau.ca
ORCID: 0000-0002-5796-7672

Abstract

In the institutional context of China’s political centralization and fiscal decentralization, this study explores the environmental regulations that make the central and local governments join efforts in air pollution control. Policy simulations in an evolutionary game show that the best approach is to internalize environmental costs and benefits in local governments’ objective function. The effectiveness of several policy instruments is examined individually and jointly, including administrative inspection, transfer payment, and environmental taxes. It is shown that in case environmental consequences are not internalized, appropriate application of policy instruments can incentivize goal-oriented local governments to choose the socially optimal strategy.

Key words: air pollution, environmental regulation, evolutionary game, numerical simulation

Streszczenie

W kontekście instytucjonalnym chińskiej centralizacji politycznej i decentralizacji fiskalnej, niniejsze badanie analizuje regulacje środowiskowe, które zmuszają rządy centralne i lokalne do wspólnych wysiłków na rzecz kontroli zanieczyszczenia powietrza. Symulacje polityki w grze ewolucyjnej pokazują, że najlepszym podejściem jest internalizacja kosztów i korzyści środowiskowych w funkcji celu samorządu. Skuteczność kilku instrumentów polityki jest badana indywidualnie i wspólnie, w tym kontroli administracyjnej, płatności transferowych i podatków ekologicznych. Wykazano, że w przypadku braku internalizacji konsekwencji środowiskowych, odpowiednie zastosowanie instrumentów polityki może zmotywować zorientowane na cel samorządy lokalne do wyboru społecznie optymalnej strategii.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, degradacja środowiska, gra ewolucyjna, symulacja numeryczna

Problemy Ekorozwoju 17(1)2022: 222-233

DOI: 10.35784/pe.2022.1.20

PDF (FULL PAPER)