17(1)2022

Table of Contents

The Efficiency of Health Systems in Response to the COVID-19 Pandemic: Evidence from the EU Countries
Wydajność systemów opieki zdrowotnej w odpowiedzi na pandemię COVID-19: przykład krajów należących do UE
Tamara Rađenović, Vladimir Radivojević, Bojan Krstić, Tanja Stanišić, Snežana Živković

Efficiency Assessment of Tax Measures in the European Countries Against the Effects of COVID-19
Ocena efektywności systemów podatkowych w Europie wobec skutków pandemii COVID-19
Daria Bilenko, Serhii Kozlovskyi, Natalya Ivanyuta, Viktoriia Baidala, Ruslan Lavrov, Volodymyr Kozlovskyi

Formation of Sustainable Investment Attractiveness of Regions Under the Conditions of COVID-19
Kształtowanie zrównoważonej atrakcyjności inwestycyjnej regionów w warunkach pandemii COVID-19
Tetiana Polozova, Yurii Kutsenko, Oleksandra Kanova

Going Green Supply Chain Management During COVID-19, Assessing the Best Supplier Selection Criteria: A Triple Bottom Line (TBL) Approach
W kierunku zrównoważonego zarządzania łańcuchami dostaw podczas pandemii COVID-19, cena kryteriów wyboru najlepszych dostawców: analiza Potrójnej Linii Przewodniej (TBL)
Maryam Khokhar, Sayma Zia, Tahir Islam, Anshuman Sharma, Wasim Iqbal,
Muhammad Irshad

Empowering Theory of Poverty Reduction for Sustainable Development: Does the Welfare of Descendants Matter?
Wspieranie teorii ograniczania ubóstwa dla zrównoważonego rozwoju: czy dobro przyszłych pokoleń ma znaczenie?
Juliusz Piwowarski, Larysa Yankovska, Bohdan-Petro Koshovyi, Ira Von-Nagy, Andrii Yevstakhevych

Natural Resources in Function of Sustainable and Competitive Tourism Development of the EU Countries
Zasoby naturalne a zrównoważony i konkurencyjny rozwój turystyki w krajach UE
Tanja Stanišić, Snežana Milićević, Bojan Krstić

Suitability of Rural Living & Work Facilities, Spatial Behavior Patterns of Farmers and Family Income
Zrównoważoność ułatwiania życia i pracy na wsi, przestrzenne wzorce zachowań rolników i dochody ich rodzin
Yanling Mao, Na Li

Sustainable Development and Religion. A European Perspective
Rozwój zrównoważony i religia. Perspektywa europejska
Paweł Rydzewski

Role of Religion in Environmental Sustainability: An Indian Perspective
Rola religii w kształtowaniu zrównoważoności środowiskowej: perspektywa Indyjska
Sarita Kar, Manisha Tripathy

Analysis of Child Marriage and Related Policies in Indonesia: Sustainable Development Issue
Analiza uwarunkowań małżeństw zawieranych przez dzieci i powiązanych polityk w Indonezji: kwestia zrównoważonego rozwoju
Noverman Duadji, Novita Tresiana

Inclusive Education as a Tool For Implementing the Sustainable Development Goals on the Basis of Humanization of Society
Edukacja inkluzywna jako narzędzie realizacji Celów zrównoważonego rozwoju w kontekście humanizacji społeczeństwa
Oksana Zhukova, Larysa Platash, Liudmyla Tymchuk

What is Right and What is Wrong in the Environmental Governance Model? Environmental Regulations for Improving Environmental Sustainability Ratings
Co jest dobre, a co złe w modelu zarządzania środowiskiem? Analiza przepisów środowiskowych dla poprawy jakości zrównoważenia środowiskowego
Jajat S. Ardiwinata, Khalid Zaman, Abdelmohsen A. Nassani, Mohamed Haffar, Chairil Faif Pasani, Sriyanto Sriyanto

Efficiency Evaluation and Influencing Factors of Government Financial Expenditure on Evironmental Protection: An SBM Super-efficiency Model Based on Undesired Outputs   
Ocena efektywności i czynniki wpływające na rządowe wydatki finansowe na ochronę środowiska: model superefektywności SBM oparty na niepożądanych efektach                   
Ma Zhiqiang, Su Jialu, Li Mingxing, Fredrick Oteng Agyeman, Zhu Yue

Studies on Improving the Performance of Small and Micro Enterprises through Green Innovation
Badania nad poprawą wyników małych i mikroprzedsiębiorstw poprzez stosowanie zielonych innowacji
Yuhong Cao, Jianxin You, Yongjiang Shi, Wei Hu

Possibilities of Developing Sustainable World by Introducing Bioeconomy: Global Perspective
Szanse na zrównoważony rozwój świata poprzez wprowadzenie biogospodarki: perspektywa globalna
Oleh V. Skydan, Maryna I. Yaremova, Liudmyla V. Tarasovych, Vitalii Ye Dankevych, Nataliia M. Kutsmus

Green Economy – Vector of Sustainable Development
Zielona gospodarka – wektor zrównoważonego rozwoju
Anar Ospanova, Iryna Popovychenko, Elena Chuprina

Challenges for Improving Agricultural Resilience in the Context of Sustainability and Rural Development
Wyzwania dla poprawy resilencji w rolnictwie w kontekście zrównoważonego rozwoju i rozwoju obszarów wiejskich
Mangirdas Morkunas, Agnė Žičkienė, Tomas Baležentis, Artiom Volkov, Dalia Štreimikienė, Erika Ribašauskienė

Time-Frequency Co-Movements Between Biomass Energy Consumption and Human Development in Brics Countries
Relacja czasowo-częstotliwościowa pomiędzy zużyciem energii z biomasy a rozwojem człowieka w krajach grupy Brics
Ngo Thai Hung

Impact of the Agreements of the Eurasian Economic Union on the Competitiveness of the Agricultural Sector of the Member States
Wpływ porozumień Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej na konkurencyjność sektora rolnego państw członkowskich
Saule S. Shintaeva, Alexandr A. Pyagay, Makhabbat K. Iskakova, Botagoz N. Naukenova, Saule T. Zhumasheva

Air Pollution Regulations in China: A Policy Simulation Approach with Evolutionary Game
Przepisy dotyczące zanieczyszczenia powietrza w Chinach: podejście do symulacji polityki i gry ewolucyjnej
Zhaopeng Chu, Chen Bian, Jun Yang

Feminist Mining: A Step Towards Sustainable Mining in India
Feministyczne górnictwo: krok w kierunku zrównoważonego górnictwa w Indiach
Priya Singh, Ajit Kumar Behura

Trade Openness, Foreign Direct Investment and Sustainable Agriculture in Africa
Otwartość handlu, bezpośrednie inwestycje zagraniczne i zrównoważone rolnictwo w Afryce
Ping Ju, Muhammad Khalid Anser, Romanus Osabohien, Onyinye Ochuba, Rolle Remi Ahuru, Junaid Ashraf

Systematic Review on Urban Ecosystem Services in South-East Asia: Asean Countries
Przegląd usług pełnionych przez ekosystemy miejskie w Azji Południowo-Wschodniej
Nur Shazwanie Rosehan, Azlan Abas, Kadaruddin Aiyub

Financial Development and Sustainable Competitiveness in Arctic Region: A Dynamic Panel Data Analysis
Rozwój finansowy i zrównoważona konkurencyjność w regionie Arktyki: analiza dynamiczna danych panelowych
Farzan Yahya, Ghulam Abbas, Muhammad Hussain, Muhammad Waqas, Zhang Shaohua

Green Energy in the Caribbean: Influence on Tourism and Economic Development
Zielona energia na Karaibach: jej wpływ na turystykę i rozwój gospodarczy
Tatiana Tazikhina, Vladimir  Kvasha, Yulia  Solovova, Igbal Guliev

Samkhya Philosophy, Deep Ecology and Sustainable Development
Filozofia Sankhja, głęboka ekologia i zrównoważony rozwój
Nanda Gopal Biswas, Gyan Prakash

Reproduction of Human Capital as a Strategic Priority for Sustainable Development of Regions
Wzrost kapitału ludzkiego jako strategiczny priorytet zrównoważonego rozwoju regionów
Olena Krasnonosova, Daria Mykhailenko, Ihor Yaroshenko

Environmental Aspects of the European Experience in Landscape Planning
Środowiskowe aspekty europejskiego doświadczenia w architekturze krajobrazu
Bao Yu, Jianmei Wang, Ya Li