problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 4. No. 2, 2009

Od redakcji/Editorial
Artur Pawłowski
Zrównoważona energia jako warunek konieczny dla realizacji idei zrównoważonego rozwoju
Sustainable Energy as a sine qua non Condition for the Achievement of Sustainable Development

Wiesław Sztumski
Mitologia rozwoju zrównoważonego
The Mythology of Sustainable Development

Ignacy S. Fiut
Idea zrównoważonego rozwoju w perspektywie filozofii Henryka Skolimowskiego
The Idea of Sustainable Development In the Perspective of Henryk Skolimowski's Philosophy

Sławomir Letkiewicz
Kryterium wyznaczania granic prawnych i etycznych w badaniach medycznych - w aspekcie urzeczywistniania konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju
A Criterion for Determining Legal and Ethical Boundaries in Medical Research with Regard to Realizing the Constitutional Principle of Sustainable Development

Magdalena Steciąg
Słowa kluczowe w ekologii i ich krytyka z perspektywy ekolingwistycznej
Key-words In Ecology and their Critique from Ecolinguistic Piont of View

Jacek Jaśkiewicz
Świadomość skutków polityki ekologicznej UE i jej wpływ na rozwój Polski
Awareness of the Impact of EU Ecological Policy, and its Influence on Development In Poland

Tadeusz J. Chmielewski
Przyszłość systemu ekologicznego Polski
The Future of the National Ecological System In Poland

Elżbieta Leks-Bujak
Stosunek człowieka do zwierząt a koncepcja zrównoważonego rozwoju
The Human Relation to Animals and the Idea of Sustainable Development

Helena Ciążela
Czy ekologia demokratyczna musi być antropocentryczna? Wokół poglądów Luca Ferry'ego
Must Democratic Ecology by Anthropocentric? Reflections on Luc Ferry's

Wojciech Główkowski
Zasada odpowiedzialności Hansa Jonasa we współczesnej ekologii
Application of the Principle of Responsibility In Contemporary Ecology

Joanna Kostecka
Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju - wizja, cel, strategia
Decade of Education for Sustainable Development - Vision, Aim and Strategy

Joanna Masternak
Sposoby realizacji zrównoważonego rozwoju w przemysle
The Methods for Implementing Sustainable Development In the Industry

Anna Marek-Bieniasz
Odpowiedzialność za przyrodę a geocentryzm Richarda Dawkinsa
Responsibility for Nature versus Gene-Centred View on Evolution by Richard Dawkins


COMMUNIQUES, DOCUMENTS AND SCIENTIFIC ARTICLES
ON ACTIVITIES OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL
OF POLAND

I. PROS COMMUNIQUES AND DOCUMENTS

List przewodniczącego Rady prof. Tomasza Winnickiego do Parlamentarzystów RP Letter from Council Chair Prof. Tomasz Winnicki to Polish Parliamentarians

Stanowisko Państwowej Rady Ochrony Środowiska wobec problemów gospodarki stałymi odpadami w Polsce
The standpoint of the State Environmental Council as regards the management of solid waste in Poland

Stanowisko Państwowej Rady Ochrony Środowiska dotyczšce edukacji proekologicznej w mediach publicznych
The standpoint of the State Environmental Council on environmental education in the public media

V plenarne obrady PROS
5th Plenary Meeting of PROS

II. PROS SCIENTIFIC ARTICLES

Piotr Paschalis-Jakubowicz
Użytkowanie lasów a ochrona środowiska w zrównoważonej gospodarce leśnej
Forest Utilization versus Environmental Protection In Sustainable Forest ManagementRECENZJE/BOOK REVIEWS


Ignacy S. Fiut
Ekofilozoficzny zwrot w myśleniu (Z. Piątek, Ekofilofia, Kraków 2008)
Ecophilosophical Mind Shift (Z. Piątek, Ecophilosophy, Cracow 2008)LISTY DO REDAKCJI
LETTERS TO THE EDITORIAL OFFICE


Tadeusz Borys
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - zaproszenie
Education for Sustainable Development - an Invitiation

Lesław Michnowski
Przezwyciężyć globalny kryzys, prezentacja wniosków Forum Informacyjnego Społeczeństwa Zrównoważonego Rozwoju
To Overcome the Global Crisis (Towards Sustainable Development Policy and Economy), presentation on Anti-Crisis Conclusions by Sustainable Development Information Society Forum - Poland

Uczestnicy spotkania w Klubie Twórców Ekorozwoju
List Otwarty do NajwySszych Wladz Rzeczypospolitej Polskiej
Open Letter to the Polish Authorities

Nota do autorów/Instructions for authors


Adres redakcji: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Ukazuje się w wersji elektronicznej od 2006 / In Electronical Version Since 2006
/C/ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Materiały zawarte w tym serwisie chronione są prawem autorskim. All Rights Reserved.