problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 14. No. 2, 2019

Editorial Board
Komitet Redakcyjny

Table of Contents
Spis Treści

Magdaléna Drastichová, Peter Filzmoser
Assessment of Sustainable Development Using Cluster Analysis and Principal Component Analysis
Ocena zrównoważonego rozwoju za pomocą analizy skupień i analizy głównych składników

Wiesław Sztumski
For Further Social Development, Peaceful, Safe and Useful for People
O dalszy rozwój społeczny, pokojowy, bezpieczny i korzystny dla ludzi

Tore Johansson, Pedram Pirouzfar
Sustainability Challenges in Energy Use Behaviour in Households: Comparative Review of Selected Survey-based Publications from Developed and Developing Countries
Zrównoważony rozwój a zużywanie energii w gospodarstwach domowych: przegląd badań odnoszących się do krajów rozwiniętych i rozwijających się

Katarzyna Podhorodecka, Anna Dudek
Disadvantages Connected With the Development of Tourism in the Contemporary World and the Concept of Sustainable Tourism
Dysfunkcje rozwoju turystyki we współczesnym świecie oraz koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki

Mayavee Singh
Social Justice and Sustainable Development
Sprawiedliwość społeczna a zrównoważony rozwój

Yao Bo Shi, Xin Xin Zhao, Chyi-Lu Jang, Chun-Ping Chang
Looking at the Impacts of Income Inequality on Environmental Governance in China
Analiza wpływu nierówności dochodowych na zarządzanie środowiskiem w Chinach

Piotr Krajewski
Bioeconomy - Opportunities and Dilemmas in the Context of Human Rights Protection and Environmental Resource Management
Biogospodarka - szanse i dylematy w kontekście ochrony praw człowieka i dbałości o zasoby środowiska

Aleksey Anisimov, Olga Popova, Valentina Ustyukova
Current Challenges of Sustainable Rural Development in Russia: Trends and Prospects
Wyzwania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Rosji: trendy i perspektywy

Jolanta Rodzoś
The Concept of Human Needs in Sustainable Development of Cities
Teoria potrzeb ludzkich w rozwoju zrównoważonym miast

Yu Yang, Shizhi Huang, Xingting Huang
An Empirical Comparison of Environmental Behaviors in China’s Public and Private Sectors
Empiryczne porównanie zachowań prośrodowiskowych w sektorach publicznym i prywatnym w Chinach

Paweł Bukrejewski, Anna Latawiec, Anna Matuszewska
Sustainable Development - Utopia or Implementation Possibilities?
Zrównoważony rozwój - utopia czy możliwości realizacji?

Krishnendu Shaw
Implementing Sustainability in Global Supply Chain
Wdrażanie zrównoważonego rozwoju w globalnym łańcuchu dostaw

Ada Domańska, Beata Żukowska, Robert Zajkowski
Sustainable Development versus Gender Gap - Do Women Matter?
Zrównoważony rozwój a nierówne traktowanie płci - czy kobiety mają znaczenie?

Emmanuel Okewu, Sanjay Misra, Luis Fernandez Sanz, Foluso Ayeni, Victor Mbarika, Robertas Damasevičius
Deep Neural Networks for Curbing Climate Change-Induced FarmersHerdsmen Clashes in a Sustainable Social Inclusion Initiative
Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych w ograniczaniu zmian klimatycznych związanych z konfliktem farmerów i pasterzy w ramach inicjatywy na rzecz zrównoważonej integracji społecznej

Marek Bugdol, Daniel Puciato, Tadeusz Borys
Pro-environmental Behaviours in Hotels in the Context of Sustainable Development of Tourism - Barriers to Shaping and Recommendations for Further Research
Zachowania prośrodowiskowe w hotelach w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki - bariery i rekomendacje dla dalszych badań

Yuhong Cao, Jianxin You, Yongjiang Shi, Wei
Health Evaluation of R&D and Transformation Functional Platform
Ocena sprawności platformy R&D i transformacji funkcjonalnej

Joanna Kostecka, Kevin R. Butt
Violence on the Natural Environment
Przemoc na środowisku naturalnym

Pankaj Kumar, Himanshu Sharma, Nitai Pal, Pradip Kumar Sadhu
Comparative Assessment and Obstacles in the Advancement of Renewable Energy in India and China
Ocena porównawcza rozwoju energii odnawialnej w Indiach i Chinach

Nanthakumar Loganathan, Lekha Kunju Pillai Laxman, Abbas Mardani, Dalia Streimikiene, Asan Ali Golam Hassan
Golden Age Population, Healthy Environment, Growth and Poverty: Are Malaysia Really in a Sustainable Condition?
Populacja Złotego Wieku, zdrowe środowisko, wzrost i ubóstwo: czy Malezja rozwija się w sposób zrównoważony?

Krzysztof Bochenek
Pope Francis's Proposition of Integral Ecology
Papieża Franciszka propozycja ekologii integralnej

NOTA DO AUTORÓW
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS