problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 14. No. 1, 2019

Editorial Board
Komitet Redakcyjny

Table of Contents
Spis Treści

Mehmet Nar, Mehmet Şükrü Nar
An Updated Assessment of the OECD’s Quality of Life Index
Zaktualizowana ocena Indeksu Jakości Życia OECD

Victor Koziuk, Oleksandr Dluhopolskyi, Yuryi Ivashuk, Jurij Klapkiv
Environmental Welfare: Quality of Policy vs. Society's Values
Środowiskowy dobrostan: jakość polityki a wartości społeczne

Bartosz Bartniczak, Andrzej Raszkowski
Sustainable Development in Asian Countries - Indicator-based Approach
Zrównoważony rozwój krajów azjatyckich - podejście wskaźnikowe

Jiliang Liu, Wei Wang, Chun-Ping Chang
Age Structures and Air Pollution: What Role Does Gender Play?
Struktura wiekowa i zanieczyszczenie powietrza: jaką role odgrywa płeć?

Paweł Rydzewski
Social Dimensions of Sustainable Development in International Public Opinion
Społeczne wymiary zrównoważonego rozwoju w międzynarodowej opinii publicznej

Olga Novikova, Yaroslav Ostafiichuk, Olena Khandi?
Mechanism of Strengthening Social and Labor Potential of Sustainable Development
Mechanizm wzmacniania społecznego i pracowniczego potencjału rozwoju zrównoważonego

Ignacy S. Fiut, Marcin Urbaniak
Education in Defence of Biodiversity. Will the Ecological and Ethical Footprint Counteract Environmental Changes?
Edukacja w obronie bioróżnorodności. Czy ślad ekologiczno-etyczny zrównoważy zmiany środowiskowe?

G Venkatesh
Environmental Life-cycle Analysis as a Tool for Sustainability Studies: A Complete Learning Experience
Środowiskowa ocean cyklu życia jako narzędzie w studiowaniu zrównoważoności: pełne doświadczenie edukacyjne

Sebastian Bernat
Landscape and Health in Sustainable Development
Krajobraz i zdrowie w zrównoważonym rozwoju

Barbara Bradač Hojnik
Sustainable Creative Economy in Cities: Comparative Analysis of Capital Cities in the EU
Zrównoważone gospodarki kreatywne w miastach: analiza porównawcza stolic państw UE

Magdalena Saczyna
Neuroscience in Linguistic Patterns of Communication Campaigns for Environmental Sustainability
Neuronauka we wzorcach lingwistycznych kampanii komunikacyjnych o ochronie środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju

Claudio O. Delang
Media Discourses of Mekong Dams: A Thematic Analysis
Dyskursy medialne o zaporach na rzece Mekong: analiza tematyczna

Leszek Gawor
The idea of landscape cultivation by Adam Wodziczko
Idea uprawy krajobrazu Adama Wodziczki

Kęstutis Bieksa, Tomas Balezentis
Formation of Theoretical and Methodological Assumptions in the Assessment of Significance of the Bioeconomy in the Country Economy
Tworzenie założeń teoretycznych i metodologicznych w ocenie znaczenia biogospodarki w ogólnej gospodarce kraju

Ryszard F. Sadowski
Humanistic Perspectives of Biocultural Diversity
Humanistyczne perspektywy różnorodności biokulturowej

Jana Chovancová, Roman Vavrek
Decoupling Analysis of Energy Consumption and Economic Growth of V4 Countries
Analiza rozprzężenia relacji pomiędzy poziomem konsumpcji energii a wzrostem ekonomicznym krajów grupy V4

Franciszek Piontek, Barbara Piontek
Theoretical Foundations of Human Capital Education in Economic Growth and Development Management
Teoretyczne podstawy kształcenia kapitału ludzkiego w zarządzaniu wzrostem gospodarczym i rozwojem

Alexandru-Ionuţ Petrişor, Elena Tîrzman
Environmental Crimes of Early Romanian Communism: Focus on the Enemies of Agriculture
Przestępstwa środowiskowe wczesnego komunizmu w Rumunii: działania wobec wrogów rolnictwa

Dariusz Pieńkowski
Is the Economic Mechanism of Quantity-Quality Tradeoff Sustainable?
Czy ekonomiczny mechanizm kompromisu pomiędzy ilością i jakością jest zrównoważony?

Shuxing Chen, Yuxiang Gao
Education for All and Sustainable Development: An Empirical Study on Family Cognition and Household Resource Use in China
Edukacja dla wszystkich i zrównoważony rozwój: Badania empiryczne nad rodziną i wykorzystaniem zasobów w gospodarstwach domowych w Chinach

NOTA DO AUTORÓW
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS