problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 13. No. 2, 2018

Editorial Board
Komitet Redakcyjny

Table of Contents
Spis Treści

Wei Yu, Xiao Liu
Environmental Regulation and Employment: Evaluating the Role of Water Pollution Prevention and Control Law in China
Prawo ochrony środowiska a zatrudnienie: ocena Ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu i kontroli jakości wód w Chinach

Ajay Kumar, Niladri Das
Sustainability Reporting Practices in Emerging Economies: A Cross-Country Study of BRICS Nations
Raportowanie praktyk zrównoważonego rozwoju w gospodarkach wschodzących: studium porównawcze krajów z grupy BRICS

Piotr Krajewski
New Approach to Environmental Protection and Human Rights from the Perspective of Human Needs
Nowe spojrzenie na ochronę środowiska i prawa człowieka z perspektywy jego potrzeb

Aleksey Anisimov, Anatoly Ryzhenkov, Anna Shulga
Legal Peculiarities of Implementing the Concept of Sustainable Development in the National Forest Legislation (in Terms of Russia)
Prawne wyzwania wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego w Lasach Państwowych (na przykładzie Rosji)

Wiesław Sztumski
Can Sustainable Human Manage to Prevent Imbalances in the Natural and Social Environment?
Czy zrównoważony człowiek może zapobiec nierównowadze w środowisku naturalnym i społecznym?

Jing Niu, Jun Wen, Xiu-Yun Yang, Chun-Ping Chang
Trade Openness, Political Stability and Environmental Performance: What Kind of Long-Run Relationship?
Otwartość w handlu, stabilność polityczna i wydajność środowiskowa: Jaki rodzaj długotrwałej relacji?

Ada Domańska, Beata Żukowska, Robert Zajkowski
Green Entrepreneurship as a Connector among Social, Environmental and Economic Pillars of Sustainable Development. Why Some Countries are More Agile?
Zielona przedsiębiorczość jako łącznik filarów rozwoju zrównoważonego: społecznego, środowiskowego i ekonomicznego. Dlaczego niektóre kraje wypadają lepiej?

Pankojini Mulia, Ajit Kumar Behura, Sarita Kar
The Moral Imperatives of Sustainable Development: A Kantian Overview
Imperatywy moralne zrównoważonego rozwoju: podejście kantowskie

Magdalena Miszczuk
Local Currencies as an Instrument for Implementing the Concept of Sustainable Development
Waluty lokalne jako instrument realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju

Jiandong Chen, Aifeng Zhao, Qiuping Zhao, Malin Song, Tomas Baležentis, Dalia Streimikiene
Estimation and Factor Decomposition of Carbon Emissions in China’s Tourism Sector
Szacowanie poziomu emisji i czynników rozkładu dwutlenku węgla w chińskim sektorze turystycznym

Barbara Szymoniuk, Heidi Valtari
The REKO System in Finland: a New Model of a Sustainable Marketing Channel
System REKO w Finlandii: nowy model zrównoważonego kanału marketingowego

Carmen Elena Stoenoiu
Pattern of Energy Productivity and Gross Domestic Product Among European Countries
Wzór produktywności energetycznej i produktu krajowego brutto wśród krajów europejskich

Izabela Piasecka, Andrzej Tomporowski
Analysis of Environmental and Energetical Possibilities of Sustainable Development of Wind and Photovoltaic Power Plants
Analiza ekologiczno-energetycznych możliwości zrównoważonego rozwoju elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych

Halyna Mishchuk, Natalia Samoliuk, Yuriy Bilan, Dalia Streimikiene
Income Inequality and its Consequences within the Framework of Social Justice
Nierówności dochodów i ich konsekwencje w kontekście sprawiedliwości społecznej

Dominika Dzwonkowska
Environmental Virtue Ethics and Sustainability
Etyka cnót środowiskowych a zrównoważony rozwój

Svetlana Ivanova
Some Legal Problems Concerning Implementation of Sustainable Use of Wildlife Concept in the Russian Federation
Niektóre problemy prawne dotyczące wdrażania koncepcji zrównoważonego użytkowania dzikiej przyrody w Federacji Rosyjskiej

Joanna Kostecka, Mariola Garczyńska, Grzegorz Pączka
Food Waste in the Organic Recycling System and Sustainable Development
Odpady żywności w systemie recyklingu organicznego a zrównoważony rozwój

Yuhong Cao, Wei Hu
Choice Behavior for Intelligent Vehicle: Factors and Relationships
Uwarunkowania wyboru inteligentnego pojazdu: czynniki i powiązania

Ipsita Sarkar, Ajit Behura
Bioregionalism: Practical Environmental Ethics with an Underlying Pragmatic Ideal
Bioregionalizm: praktyczna etyka środowiskowa z uwzględnieniem pragmatycznego ideału

Mayavee Singh
Equality of Resources, Ethical Principles and Sustainable Development
Równość zasobów, zasady etyczne i zrównoważony rozwój

Maria Włodarczyk-Makuła, Ewa Wiśniowska, Agnieszka Popenda
Monitoring of Organic Micropollutants in Effluents as Crucial Tool in Sustainable Development
Monitoring mikrozanieczyszczeń organicznych jako ważne narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju

Franciszek Piontek, Barbara Piontek
The Paradigm of Social Consensus for Shaping the Structural Order in Development Management
Paradygmat konsensus społeczny dla kształtowania ładu strukturalnego w zarządzaniu rozwojem

NOTA DO AUTORÓW
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS