problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 13. No. 1, 2018

Editorial Board
Komitet Redakcyjny

Table of Contents
Spis Treści

Andrzej Papuziński
The Enlightenment Assumptions of the Brundtland Report
Oświeceniowe założenia Rapotu Brundtland

Jianjun Li, Jing Xu
The Tradeoff Between Growth and Environment: Evidence from China and the United States
Kompromis pomiędzy wzrostem a środowiskiem: przykład Chin i USA

Juan Lata-García, Christopher Reyes-Lopez, Francisco Jurado
Attaining the Energy Sustainability: Analysis of the Ecuadorian Strategy
Ku zrównoważoności energetycznej: analiza Strategii Ekwadorskiej

Olga Rataj
Sovereign Wealth Funds as a Tool to Invest in Renewable Energy in Africa
Narodowe Fundusze Majątkowe jako narzędzie inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych w Afryce

Himanshu Sharma, Pankaj Kumar, Nitai Pal, Pradip Kumar Sadhu
Problems in the Accomplishment of Solar and Wind Energy in India
Problemy z pozyskiwaniem energii słonecznej i wiatrowej w Indiach

Shuxing Chen, Renzhong Ding, Biao Li
Can Urban-rural Integration Decrease Energy Intensity? Empirical Study Based on China’s Inter-provincial Data
Czy integracja obszarów miejsko-wiejskich prowadzi do ograniczenia energochłonności? Przykład Chin

Cangyu Li, Xinhui Wang, Zhixiang Xie, Mingzhou Qin
Evolution of Patterns in the Ratio of Gender at Birth in Henan Province, China
Ewolucja rozkładu wskaźników urodzeń według płci w prowincji Henan w Chinach

Paweł Rydzewski
Indicators of Social Aspects of Sustainable Development in Selected Nationwide Databases
Wskaźniki społecznego wymiaru zrównoważonego rozwoju w wybranych ogólnokrajowych bazach danych

Nannan Liu, Rong Liu, Jian Huang and Lingshuang Chen
Pollution, Happiness and Willingness to Pay Taxes: The Value Effect of Public Environmental Policies
Zanieczyszczenie, szczęście i chęć płacenia podatków: efekt wartości w ramach publicznych polityk ekologicznych

Leszek Gawor
From the Genealogy of the Environmental Thought: Marian Raciborski and Jan Gwalbert Pawlikowski
Z genealogii myśli ekologicznej: Marian Raciborski i Jan Gwalbert Pawlikowski

Bokolo Anthony Jnr., Mazlina Abdul Majid, Awanis Romli
A Proposed Model for Green Practice Adoption and Implementation in Information Technology Based Organizations
Propozycja modelu określania i wprowadzania Zielonych Praktyk w przedsiębiorstwach wykorzystujących technologie informatyczne

Wiesław Sztumski
Responsible Development and Durable Development
Rozwój odpowiedzialny i rozwój trwały

Emmanuel Okewu, Sanjay Misra, Luis Fernandez Sanz, Rytis Maskeli-unas, Robertas Damaševičius
An e-Environment System for Socio-economic Sustainability and National Security
System e-środowiska dla zrównoważenia społeczno-ekonomicznego i bezpieczeństwa narodowego

Maciej Mrowiec, Ociepa Ewa, Malmur Robert, Deska Iwona
Sustainable Water Management in Cities under Climate Changes
Zrównoważone zarządzanie wodą w miastach w warunkach zmian klimatycznych

Aleksandra Repelewicz
Filial Churches as a Sustainable Development Constituent
Kościoły filialne jako element zrównoważonego rozwoju

Zdeněk Opršal, Jaromír Harmáček, Petr Pavlík, Ivo Machar
What Factors can Influence the Expansion of Protected Areas around the World in the Context of International Environmental and Development Goals?
Jakie czynniki mogą wpływać na poszerzanie obszarów chronionych na świecie w kontekście międzynarodowych celów środowiskowych oraz rozwojowych

Michał Czuba
Upcycling as a Manifestation of Consumer and Business Behavior that Expresses Sustainable Consumption and Determines the Functioning of the Communal Services Sector
Upcycling jako przejaw zachowań konsumenckich i biznesowych wyrażających zrównoważoną konsumpcję i determinujący funkcjonowanie sektora usług komunalnych

Inna Semenenko, Olena Khandii
Forced Migration in Ukraine and Reality of Sustainable Development Goals Achievement
Wymuszona migracja na Ukrainie a realność osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju

Bazyli Czyżewski, Marta Guth, Anna Matuszczak
The Impact of the CAP Green Programmes on Farm Productivity and its Social Contribution
Wpływ zielonych programów WPR na produktywność gospodarstw rolnych i jego implikacje społeczne

Chen Shuxing, Ding Renzhong
Urban Shrinkage and the Identification of China’s Shrinking Cities. A study Based on Semi-Industrialized Semi-urbanized Structure
Kurczenie się miast i ich identyfikacja w Chinach. Badanie oparte na strukturze częściowo-uprzemysłowionej i częściowo-zurbanizowanej

Joanna Lach, Longina Stępniak, Agnieszka Ociepa-Kubicka
Antibiotics in the Environment as one of the Barriers to Sustainable Development
Antybiotyki w środowisku jako jedna z barier dla zrównoważonego rozwoju

Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski, Wiater Józefa
Development of Road Infrastructure in Environmentally Valuable Areas – Sustainable Designing
Rozwój infrastruktury drogowej na obszarach cennych przyrodniczo – zrównoważone projektowanie

Gyan Prakash
Buddhist Attitude towards Sustainable Development
Postawa buddyjska a rozwój zrównoważony

NOTA DO AUTORÓW
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS