problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 12. No. 1, 2017

Komitet Redakcyjny
Editorial Board

Spis Treści
Table of Contents

Wei Yu, Huifang Yu
Wpływ innowacji ekologicznych na poziom zatrudnienia: przykład przemysłu w Chinach
The Effect of Environmental Innovation on Employment Level: Evidence from China’s Manufacturing Industries

Piotr Krajewski
Migracje klimatyczne – konsekwencje naruszenia równowagi ekologicznej i przejaw niedoskonałości prawnomiędzynarodowej ochrony człowieka
Climatic Migrations – Consequences of Upsetting Environmental Balance and a of Flaws in Human Protection by International Law

Paweł Rydzewski
General Social Survey i rozwój zrównoważony. Aspekty metodologiczne i empiryczne
General Social Survey and Sustainable Development. Methodological and Empirical Aspects

Horatiu Dragomirescu, Lino Bianco
Rozwój zrównoważony z perspektywy systemowej
Tackling Sustainability from a Systemic Perspective: A Contextualized Approach

Yuhong Cao, Jianxin You, Yongjiang Shi
Odpowiedzialność społeczna, zarządzanie wewnętrzne a wzrost produkcji
Social Responsibility, Internal Governance and Manufacturing Growth

Michał Czuba
Prosumpcja jako czynnik zrównoważonego rozwoju
Prosumption as a Factor of Sustainable Development

Zivile Sederevičiute-Pačiauskiene, Viktorija Zilinskaite-Vytiene, Ilona Valantinaite
Trójwymiarowe podejście do edukacji dla zrównoważonej przyszłości
JA Three-dimensional Aproach in Education for Sustainable Future

Lidia Mierzejewska
Rozwój zrównoważony miasta: podejście systemowe
Sustainable Development of a City: Systemic Approach

Anna Wojewnik-Filipkowska
Racjonalizacja decyzji inwestycyjnych w zrównoważonym zarządzaniu rozwojem miast – czy jest potrzebny nowy paradygmat?
Rationalisation of Investment Decisions in the Sustainable Management of Urban Development – is a New Paradigm Needed?

Jan Macuda, Marek Bogacki, Jakub Siemek
Wpływ prac wiertniczych prowadzonych za gazem ziemnym w łupkach na jakość powietrza atmosferycznego
Effect of Drilling for Shale Gas on the Quality of Atmospheric Air

Emmanuel Okewu, Sanjay Misra, Jonathan Okewu
Zastosowanie inżynierii sterowania modelami i sztuk pięknych w przygotowywaniu systemu reagowania na zmiany klimatyczne dla obszarów wiejskich w Afryce: przypadek wspólnoty Adum-Aiona w Nigeriibr> Model-Driven Engineering and Creative Arts Approach to Designing Climate Change Response System for Rural Africa: A Case Study of Adum-Aiona Community in Nigeria

Jakub Bartoszewski, Bartłomiej Skowroński, Peter Papso
Zrównoważony rozwój w kontekście moralnego ujęcia osoby ludzkiej Guido Gattiego
Sustainable Development in the Context of the Integral Approach of the Human Person Guido Gatti

Vladimir Ivanovich Velkin, Sergei Evgenevich Shcheklein
Wpływ zintegrowanych systemów OZE na zaopatrzenie w energię – aspekty pozytywne i problemy
Influence of RES Integrated Systems on Energy Supply Improvement and Risks

Katarzyna Rozpondek, Rafał Rozpondek
Problematyka zrównoważonego rozwoju w świetle oceny geochemicznego stanu środowiska wodnego przy wykorzystaniu systemu GIS
Issues of Sustainable Development in the Light of a GIS-based Assessment of the Geochemical State of the Aquatic Environment

Yin Zhang ,Yujia Ji, Yuchen Zhou, Hua Sun
Propozycja standardu ekologicznej kompensacji dla obszarowych zanieczyszczeń z rolnictwa
Ecological Compensation Standard for Non-point Pollution from Farmland

Marcin K. Widomski, Piotr Gleń, Grzegorz Łagód
Zrównoważone składowiska jako końcowy etap systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Sustainable Landfilling as Final Step of Municipal Waste Management System

NOTA DO AUTORÓW
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS