problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 11. No. 2, 2016

Komitet Redakcyjny
Editorial Board

Spis Treści
Table of Contents

Włodzimierz Tyburski
Od redakcji: Ekoestetyka i ekologiczna estetyka przyrody
Editorial: Eco-aesthetics and Ecological Aesthetics of Nature

Aleksey Anisimov, Irina Emelkina, Anatoliy Ryzhenkov
Wpływ czynnika środowiskowego na dynamikę rozwoju prawa sąsiedzkiego w kontekście problematyki rozwoju zrównoważonego
Impact of the Environmental Factor on the Dynamics of Development of Neighbor Law in the Context of Issues of Sustainable Development

Andrzej Papuziński
Etyka środowiskowa jako etyka sfery politycznej
Environmental Ethics as Ethics of the Political State

Pankojini Mulia, Ajit Kumar Behura, Sarita Kar
Imperatyw kategoryczny w obronie silnej zrównoważoności
Categorical Imperative in Defense of Strong Sustainability

Chengchao Wang, Yusheng Yang, Wen Pang, Jing Hong
Sady na zerodowanych wyżynach płd.-wsch. Chin: zrównoważoność czy problem?
Orchards on Eroded Uplands of Southeast China: Sustainability or Abandonment?

Marcin Leźnicki, Aleksandra Lewandowska
Współczesne koncepcje miast w kontekście zrównoważonego rozwoju: perspektywa humanistyczno-przyrodnicza
Contemporary Concepts of a City in the Context of Sustainable Development: Perspective of Humanities and Natural Sciences

Małgorzata Pink
Tradycja judeochrześcijańska, jako źródło paradygmatu rozwoju zrównoważonego
Judeo-Christian Tradition as a Source of a Paradigm of Sustainable Development

Grażyna Żukowska, Magdalena Myszura, Stanisław Baran, Sylwia Wesołowska, Małgorzata Pawłowska, Łukasz Dobrowolski
Rolnictwo a łagodzenie zmian klimatu
Agriculture vs. Alleviating the Climate Change

Suprava Chakraborty, Pradip Kumar Sadhu, Utpal Goswami
Bariery w rozwoju energii słonecznej w krajach rozwijających się na przykładzie Indii
Barriers in the Advancement of Solar Energy in Developing Countries like India

Magdalena Kowalska, Wioletta Knapik, Małgorzata Bogusz
Gospodarstwa edukacyjne jako element zrównoważonego rozwoju w wybranych krajach Unii Europejskiej
Farm Education as a Component of Sustainable Development in Selected Countries of the European Union

Yuhong Cao, Jianxin You, Yongjiang Shi, Wei Hu
Ocena konkurencyjności branży samochodowej z perspektywy odpowiedzialności społecznej
Evaluation of Automobile Manufacturing Enterprise Competitiveness from Social Responsibility Perspective

Piotr Krajewski
Wpływ wydatków publicznych związanych z ochroną środowiska na wzrost gospodarczy
The Impact of Public Environmental Protection Expenditure on Economic Growth

Velusamy Ravikumar, S. Chandrakumarmangalam
Ubóstwo – zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju krajów rozwijających się
Impoverishment –The Threat for Sustainable Developments in Developing Countries

Maciej Mrowiec
Zrównoważony rozwój infrastruktury odwadniania miast
Sustainable Development of Urban Drainage Infrastructure

SCIENTIFIC COMMUNIQUES/ KOMUNIKATY NAUKOWE

Richard S. Lindzen, Alfred P. Sloan
Globalne ocieplenie i zbyteczność nauki
Global Warming and the Irrelevance of Science

Justyna Kujawska, Wojciech Cel
Łagodzenie efektu cieplarnianego poprzez redukcję emisji metanu
Mitigation of Greenhouse Effect by Reduction of the Methane Emissions

Leszek Gawor
Dziesięć lat Problemów Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development
Ten Years of Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development

NOTA DO AUTORÓW
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS