problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 11. No. 1, 2016

Komitet Redakcyjny
Editorial Board

Spis Treści
Table of Contents

Delyse Springett
Od redakcji: Edukacja a Problemy Ekorozwoju
Editorial: Education and the Problems of Sustainable Development

Michael S. Pak, Jeehyun Kim
Ekofilozofia we współczesnej Azji Wschodniej: przypadek hansalizmu w Korei Południowej
Ecophilosophy in Modern East Asia: The Case of Hansalim in South Korea

Ryszard F. Sadowski
Koncepcja nobilis barbarus w świetle współczesnych wyzwań ekologicznych
Nobilis Barbarus Conception in the Light of Contemporary Ecological Challenges

Tomas Kačerauskas
Dyskursy ekologiczne a zarys ekologii kreatywnej w kontekście zrównoważonego rozwoju
Discourses of Ecology and the Sketches of Creative Ecology in the context of Sustainable Development

Wiesław Sztumski
Wpływ rozwoju zrównoważonego na homeostazę środowiska społecznego i sprawa przetrwania
The Impact of Sustainable Development on the Homeostasis of the Social Environment and the Matter of Survival

Leszek Gawor
Juliana Aleksandrowicza antropocentryczna sozologia
The Anthropocentric Sozology of Julian Aleksandrowicz

Jing Xu, Jianjun Li
Płacenie podatków, społeczny wkład ograniczanie zanieczyszczeń i poczucie satysfakcji
Tax Payment, Social Contribution for Pollution Prevention and Happiness

Paweł Rydzewski
Przemiany postaw wobec środowiska naturalnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Changes in Environmental Attitudes in Selected Countries of Central and Eastern Europe

Yuhong Cao, Jianxin You, Rui Wang, Yongjiang Shi
Projektowanie mieszanego systemu oceny zielonej produkcji dla przemysłu samochodowego
Designing a Mixed Evaluating System for Green Manufacturing of Automotive Industry

Astrida Miceikiene, Valdemaras Makutenas, Valdemaras Makutenas, Jan Zukovskis, Artur J. Kożuch
Analiza porównawcza skutków reform systemów podatków środowiskowych w wybranych państwach Unii Europejskiej
Comparative Evaluation of Experience in Environmental Tax Reforms in Chosen EU States

Anna Dłużewska
Usługi kulturowe pełnione przez ekosystemy – struktura, teoria i praktyka
Cultural Ecosystem Services – Framework, Theories and Practices

Marek Tański
Projekt transgresji temporalnej Józefa Kozieleckiego w perspektywie filozofii zrównoważonego rozwoju
Joseph Kozielecki’s Project of Temporal Transgression and the Philosophy of Sustainable Development

Slavomir Bucher
Rozwój zrównoważony z perspektywy wskaźników Zdrowia (EH) i Rozwoju Społecznego (HDI): regionalne odmiany i wzorce
Sustainable Development in the World from the Aspect of Environmental Health and Human Development Index: Regional Variations and Patterns

Dejan Savić, Veljko Jeremić, Nataša Petrović
Kształtowanie wskaźnika Zrównoważononego Społeczeństwa: analiza wielowariantowa I-distance
Rebuilding the Pillars of Sustainable Society Index: a Multivariate Post Hoc I-distance Approach

Piotr Krajewski
Bioróżnorodność rolna dla zrównoważonego rozwoju
Agricultural Biodiversity for Sustainable Development

Ignacy S. Fiut, Marcin Urbaniak
Przemysłowa hodowla zwierząt a środowisko i społeczeństwo. Analiza wybranych problemów
Factory Farming Towards Environment and Society. The Analysis of Selected Problems

Karthika Palanisamy, Karthikeyan Parthasarathy
Urbanizacja oraz zagrożenia bezpieczeństwa żywieniowego – wyzwania dla społecznej płaszczyzny rozwoju zrównoważonego
Urbanization, Food Insecurity and Agriculture – Challenges for Social Sustainable Development

Elena Mieszajkina
Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój zrównoważony
Ecological Entrepreneurship and Sustainable Development

Wojciech Cel, Aneta Czechowska-Kosacka, Tao Zhang
Zrównoważone przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu
Sustainable Mitigation of Greenhouse Gases Emissions

Aneta Duda, Justyna Gołębiowska, Agnieszka Żelazna
Zrównoważony rozwój a poszukiwanie i wydobywanie gazu łupkowego
Sustainable Development versus Prospecting and Extraction of Shale Gas

NOTA DO AUTORÓW
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS