problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 1. No. 2, 2006

Henryk Skolimowski
Refleksje nad teraźniejszością - przesłanie do uczestników konferencji w Kazimierzu Dolnym (24-26 IX 2006)
Reflections over the present time - the message to participants of the conference

Józef M. Dołęga
Sozologia systemowa - dyscyplina naukowa XXI wieku
Systematic sozology - the science discipline of the 21st century

Andrzej Papuziński
Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju - wprowadzenie
Philosophical aspects of sustainable development - an Introduction

Ignacy Stanisław Fiut
Zrównoważony rozwój: aspekt filozoficzny i medialny
Sustainable development: philosophical and medialistic aspect

Antoni Skowroński
Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego
Sustainable development as the perspective of further civilisation development

Leszek Gawor
Wizja nowej wspólnoty ludzkiej w idei zrównoważonego rozwoju
Vision of new human community in the idea of sustainable development

Aleksandra Kuzior
Człowiek jako racjonalny podmiot działań w świetle założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju
Human being as rational subject of actions in the context of sustainable development conception

Wiesław Sztumski
Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistniania
The idea of sustainable development and possibility of its realization

Andrzej Kiepas
Etyka jako czynnik ekorozwoju w nauce i technice
Ethics as the eco-development factor in science and technology

Barbara Krygier
Rozwój człowieka w kontekście ewolucji biosfery
The growth of the man in the context of the biosphere evolution

Stefan Kozłowski
Miejsce Polski w Europie
The position of Poland in Europe

Jacek Lejman
Etyka zwierząt w świetle idei zrównoważonego rozwoju (szkic filozoficzno-kulturowy)
Animals' ethics in the light of the idea of sustainable development

Helena Ciążela
Etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa a trwały i zrównoważony rozwój
Ethics of responsibility of Hans Jonas and sustainable development (imperatives and dilemmas)

Anna Marek-Bieniasz
Kategoria odpowiedzialności w myśli Alberta Schweitzera
Category of responsibility in Albert Schweitzer`s ethics


Adres redakcji: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Ukazuje się w wersji elektronicznej od 2006 / In Electronical Version Since 2006
/C/ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Materiały zawarte w tym serwisie chronione są prawem autorskim. All Rights Reserved.