problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 10. No. 1, 2015

Komitet Redakcyjny
Editorial Board

Spis Treści
Table of Contents

Jürg Bloesch, Michael von Hauff, Klaus Mainzer, S. Venkata Mohan, Ortwin Renn, Verena Risse, Yonghui Song, Kazuhiko Takeuchi, Peter A. Wilderer
Od redakcji: Zrównoważony rozwój a koncepcja resilencji
Editorial: Sustainable Development Integrated in the Concept of Resilence

Dong Liang
Niejednolita integracja i zablokowane skutki pośrednie: dlaczego zarządzanie środowiskiem w Azji Północno-Wschodniej nie jest zbieżne z modelem przyjętym w UE?
Uneven Integration and Blocked Spillovers: Why Environmental Governance in Northeast Asia does not Converged to the EU Model?

Mariusz Dacko
Problematyka gospodarowania zasobami środowiska w świetle modelu tragedii współużutkowania – ujęcie systemowe
The Issue of Environmental Resources Management in the Light of the Model of Tragedy of the Commons – Systemic Approach

Artur Niechwiej
Religia a rozwój zrównoważony. Problematyka ekorozwoju człowieka w nauczaniu papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI
Religion versus Sustainable Development. The Problem of Human Eco-development in the Teachings of John Paul II and Benedict XVI

Wei Yu, Qiang Chen
Regulacje środowiskowe i wskaźniki ekonomiczne wynikające z nowelizacji prawa odnoszącego się do kontroli i zapobiegania zanieczyszczeniu wód w Chinach
Environmental Regulations and Industrial Performance Evidence from the Revision of Water Pollution Prevention and Control Law in China

Paweł Rydzewski
Problematyka zrównoważonego rozwoju w opiniach mieszkańców Europy Wschodniej i Zachodniej na podstawie danych ISSP Environment
Sustainable Development as Seen by the Residents of Eastern and Western Europe on the basis of ISSP Environment Data

Heqing Liu
Zrównoważoność biopaliw w kontekście triady energia, środowisko i ekonomia
Biofuel’s Sustainable Development under the Trilemma of Energy, Environment and Economy

Marek Tański
Człowiek transgresyjny w ujęciu Józefa Kozieleckiego a problematyka zrównoważonego rozwoju
Joseph Kozielecki’s Concept of Transgressive Man and the Problems of Sustainable Development

Mengmeng Shan, Jianxin You, Yulu Wang, Huchen Liu
Model procesu budowania zrównoważonej przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw wielonarodowych: Studium przypadku
A Process Model of Building Sustainable Competitive Advantage for Multinational Enterprises: An Empirical Case Study

Paweł Bryła
Rozwój rynku ekologicznych produktów żywnościowych jako element realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
The Development of Organic Food Market as an Element of Sustainable Development Concept Implementation

Guocun Zuo, Qiang Chen
Wyzwania dla zrównoważoności odnoszące się do miast pozbawionych surowców: przypadek Lengshuijiang w Chinach
Challenges to Sustainability of Resource-exhausted Cities: A Case Study of Lengshuijiang,China

Bojan Beškovnik, Patricija Bajec
Aplikacja środowiskowych i społecznych inicjatyw w porcie Koper: przykład podejścia regionalnego
Application of Environmental and Social Sustainable Measures by Port of Koper: The Basis for the Regional Approach

Yaoqi Zhang, Bin Zheng, Ge Sun, Peilei Fan
Amerykańskie trawniki z bliska: świadomość, edukacja i kultura jako motywy polityki publicznej prowadzącej w kierunku zrównoważoności
The American Lawn Revisited: Awareness Education and Culture as Public Policies Toward Sustainable Lawn

Cao Yucheng, Wojciech Cel
Zrównoważone ograniczanie emisji metanu z wykorzystaniem naturalnych procesów
Sustainable Mitigation of Methane Emission by Natural Processes

Sławomir Karaś, Janusz Bohatkiewicz
Zrównoważone projektowanie mostów
Sustainable Bridge Design

Artur Pawłowski
RECENZJA: Jak uczyć o rozwoju zrównoważonym? G Venkatesh, Woda dla wszystkich i inne wiersze, Cyberwit.Net, 2014
BOOK REVIEW: How to Teach on Sustainable Development Issues? G Venkatesh, Water For All and Other Poems, Cyberwit.Net, 2014

NOTA DO AUTORÓW
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS