problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 9. No. 2, 2014

Komitet Redakcyjny
Editorial Board

Spis Tre¶ci
Table of Contents

Józef Marceli Dołęga (1940 – 2014)

Timi Ecimovic, Roger Haw, Igor Kondrashin, Raoul Weiler, Fidel Gutierrez Vivanco et al.
Od redakcji: Filozofia rozwoju zrównoważonego i zrównoważona przyszło¶ć – przetrwanie ludzko¶ci
Editorial: Philosophy of the Sustainable Development and the Sustainable Future of Humankind – the Survival of Humanity

Luning Shao, Yixi Xue, Jianxin
Koncepcyjne ramy dla modelowych rozwi±zań biznesowych: przypadek samochodów elektrycznych w Chinach
A Conceptual Framework for Business Model Innovation: The Case of Electric Vehicles in China

Stanisław Skowron, Barbara Szymoniuk
Marketing wobec zrównoważonego rozwoju
Marketing and Sustainable Development

Ibrahim Akman, Alok Mishra
Praktyki zielonych technologii informatycznych w¶ród profesjonalistów z zakresu IT – perspektywa teorii planowanego zachowania
Green Information Technology Practices among IT Professionals: Theory of Planned Behavior Perspective/i>

Yifei Zhang, Sheng Li
Wpływ uwarunkowań ¶rodowiskowych na społeczne poparcie dla Programu odnowy ¶rodowiska rzecznego w Chinach
The Impact of Environmental Preferences on Public Supporting for the River Ecosystem Restoration Program in China

Inna Semenenko, Ruslan Galgash
Znaczenie religii i instytucji społecznych w kontek¶cie rozwoju zrównoważonego – przykład Ukrainy
Role of Religion as a Social Institution in Sustainable Development: View from Ukraine

G Venkatesh
Syzyfowy trud, czy pyrrusowe zwycięstwo?
Sisyphean Struggle or Pyrrhic Victory?

Piotr Krajewski
Bezpieczeństwo żywno¶ciowe w zrównoważonym rozwoju
Food Safety and Sustainable Development

Aleksandra Badora, Jolanta Kozłowska-Strawska, Jolanta Domańska, Tadeusz Filipek
Zboża – zdrowie czy choroba
Cereals – Health or Disease

Elżbieta Jolanta-Bielińska, Barbara Futa, Stanisław Baran, Lucjan Pawłowski
Antropopresja eko-energetyczna w krajobrazie rolniczym
Eco-energy Anthroporessure in the Agricultural Landscape

Jakub Kronenberg
Wydobycie gazu łupkowego w Polsce w kontek¶cie zrównoważonego rozwoju
Shale Gas Extraction in Poland in the Context of Sustainable Development

Tomasz Stypka, Katarzyna Berbeka
Konsumpcja wody pitnej w Krakowie – próba oceny z perspektywy zrównoważonego rozwoju
Drinking water consumption in Cracow – Assessment from Sustainable Development Perspective

Zbigniew W. Kundzewicz, Piotr Kowalczak
Powodzie miejskie i zrównoważona gospodarka terenami – polska perspektywa
Urban Flooding and Sustainable Land Management – a Polish Perspective

Tomasz Walczykiewicz
Perspektywy rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej w Polsce na tle unijnej polityki wodnej
Perspectives for Development of Hydrotechnical Infrastructure in Poland in View of the European Union Water Policy

Anna Zaręba
Multifunkcjonalno¶ć zielonej infrastruktury we współczesnych badaniach
Multifunctional and Multiscale Aspects of Green Infrastructure in contemporary Research