problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 9. No. 1, 2014

Editorial Board
Komitet Redakcyjny

Spis Tre¶ci
Table of Contents

Dan Golomb (1928 – 2013)

Lesław Michnowski
Od redakcji: Antykryzysowe postulaty, głos w dyskusji o raporcie „Money and Sustainability: The Missing Link”
Editorial: Some anti-crisis proposals, the voice in discussion on the report “Money and Sustainability: The Missing Link”

Armin Grunwald
Inter- i transdyscyplinarne badania nad zrównoważono¶ci±: przypadek niemieckiej Energiewende
Sustainability research as inter- and trans-disciplinary activity: the case of German Energiewende

Tanja Mölders, Anna Szumelda and Uta von Winterfeld
Wystarczalno¶ć i samozaopatrzenie – w sprawie dwóch ważnych dla zrównoważonego rozwoju idei
Sufficiency and subsistence – on two important concepts for sustainable development

Yixi Xue, Jianxin You, Luning Shao
Społeczne i techniczne bariery dla zrównoważonego transport – wdrażanie programu promuj±cego samochody elektryczne w Chinach
Understanding socio-technical barriers to sustainable mobility – insights from Demonstration Program of EVs in China

Stefan Konstańczak
Teoria rozwoju zrównoważonego a praktyka społeczna
Theory of sustainable development and social practise

Franciszek Piontek, Barbara Piontek
Współczesne koncepcje rozwoju w aspekcie kryteriów dywersyfikuj±cych
The contemporary concepts of development in terms of the diversifying criteria

Wawrzyniec Konarski
Mineralne zasoby energetyczne i działania polityczne: wprowadzenie do wzajemnych zależno¶ci i ich wybrana egzemplifikacja
Mineral energy sources and political activities: introduction to mutual dependencies and their selected exemplification

Artur Michałowski
Systemowe aspekty badania usług ¶rodowiska w ekonomii zrównoważonego rozwoju
System aspects research of ecosystem services in the economy for sustainable development

Małgorzata Luc
Miejsce idei zrównoważonego krajobrazu w ekofilozofii
Placing the idea of sustainable landscape in ecophilosophy

Wiesław Sztumski
Zrównoważony rozwój – niezrównoważona dewastacja ¶rodowiska i jej skutki
Sustainable development – unbalanced devastation of the environment and its consequences

Mariusz Ciszek
Etyka ¶rodowiskowa w ujęciu tomistyczno-personalistycznym (implikacje dla koncepcji rozwoju zrównoważonego)
Environmental ethics from a Thomistic-personalistic perspective (implications for the sustainable development concept)

Sebastian Bernat
Krajobrazy dĽwiękowe a turystyka – w kierunku turystyki zrównoważonej
Soundscapes and tourism – towards sustainable tourism

Wiktoria Sobczyk
Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Selected aspects of sustainable development of rural areas

Elżbieta Jolanta Bielińska, Stanisław Baran, Barbara Futa, Marta Bik-Małodzińska, Krzysztof JóĽwiakowski, Zbigniew Mucha, Agnieszka Generowicz
Teoretyczne aspekty zintegrowanej ochrony terenów podmiejskich
Theoretical aspects of the integrated protection of suburban areas

Marcin K. Widomski
Wybrane metody bilansowania zasobów wody w ¶wietle koncepcji zrównoważonego rozwoju
Selected methods of water resources accounting in the aspect of sustainable development

Andriy Matviychuk
Deontologia ekologiczna w kontek¶cie ekologizacji my¶lenia współczesnego człowieka
Ecological deontology in the context of solving the task of ecologization of modern man thinking

Przemysław Wołczek
Koncepcja zrównoważonego rozwoju, a koncepcja społecznej odpowiedzialno¶ci biznesu
The concept of corporate social responsibility and sustainable development

Wojciech Jarzyna, Artur Pawłowski, Nadzeya Viktarovich
Postęp technologiczny energetyki wiatrowej a spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju
Technological development of wind energy and compliance with the requirements for sustainable development

NOTA DO AUTORÓW/INSTRUCTIONS FOR AUTHORS