problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 8. No. 1, 2013

Impact Factor of the journal Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development and Editorial Board
Impact Factor czasopisma Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development i Komitet Redakcyjny

Spis Treści
Table of Contents

Andrzej Papuziński
Aksjologia zrównoważonego rozwoju: próba typologizacji
Editorial: The Axiology of Sustainable Development: An Attempt at Typologization

Göran Wall
Exergy, Life and Sustainable Development
Egzergia, życie i rozwój zrównoważony

Wang Zhihe, Fan Meijun, John Ikerd
Wyzwania rozwoju rolnictwa w Chinach – w kierunku konstruktywnego rolnictwa postmodernistycznego
Beyond The Dilemma Facing China’s Agriculture – Toward a Chinese Constructive Postmodern Agriculture

Piotr Krajewski
Prawa społeczności lokalnych i ich rola w zrównoważonym wykorzystaniu różnorodności biologicznej
The Rights of Local Communities and their Role in the Sustainable Exploitation of Biodiversity

Paweł Kossecki, Jacek Wachowicz
Kryzys ekonomiczny, kryzys zaufania a zrównoważony rozwój
Economic Crisis, Crisis of Trust and Sustainable Development

Stefan Ewertowski, Arkadiusz Modrzejewski
Problematyka rozwoju zrównoważonego w świetle filozofii i teologii politycznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II
Sustainable Development Issues in the Light ok Karol Wojtyła – John Paul II’s Political Philosophy and Theology

Leszek Gawor
Walery Goetel i idea sozologii
Walery Goetel and the Idea of Sozology

Jakub Siemek, Stanisław Nagy, Paweł Siemek
Wyzwania dla rozwoju zrównoważonego: przypadek eksploatacji gazu łupkowego w Polsce
Challenges for Sustainable Development: The Case of Shale Gas Exploitation in Poland

Jelena Djuran, Mirjana Golušin, Olja Munitlak Ivanović, Larisa Jovanowić, Andrea Andrejević
Energia odnawialna i rozwój społeczno-ekonomiczny w Unii Europejskiej
Renewable Energy and Socio-economic Development in the European Union

Eugeniusz Kośmicki, Dariusz Pieńkowski
W poszukiwaniu koncepcji współczesnej modernizacji gospodarki i społeczeństwa (próba eksplikacji głównych problemów)
In Search of the Present Economy and Society Modernisation Concept (An Attempt to Explain the Main Problems)

Paweł Rydzewski
Postawy wobec środowiska naturalnego w międzynarodowych badaniach porównawczych
Attitudes Towards Natural Environment in International Comparative Research

Paweł Bryła
Problemy z uwzględnieniem perspektywy zrównoważonego rozwoju w polskich badaniach ewaluacyjnych
Challenges for the Adoption of the Sustainable Development Perspective in Polish Evaluation Studies

NOTA DO AUTORÓW/INSTRUCTIONS FOR AUTHORS