problemy Ekorozwoju

Problems of Sustainable Development

ISSN: 1895-6912
Vol. 6. No. 1, 2011

Od redakcji/Editorial
Zbigniew Hull
Ekofilozofia w Problemach Ekorozwoju
Ecophilosophy in Problems of Sustainable Development

Eva Kras
Głębokie źródła zrównoważoności
The Deep Roots of Sustainability

Roefie Hueting
Ekologicznie zrównoważony dochód narodowy i inne metody poprawy jakości informacji na temat wzrostu gospodarczego
Environmentally Sustainable National Income and Other Ways to Improve Information About Growth

Gerhard Zecha
Złota Reguła i rozwój zrównoważony
The Golden Rule and Sustainable Development

Lucjan Pawłowski
Zrównoważoność a globalna rola metali ciężkich
Sustainability and Global role of Heavy Metals

Purnamita Dasgupta, Nisha Taneja
Wzrost niskowęglowy: zrównoważoność i rozwój technologiczny z perspsektywy Indii
Low Carbon growth: An Indian Perspective on Sustainablity and Technology Transfer

Sławomir Gurtowski
Idea zielonej ekonomii - ograniczenia, perspektywy, implikacje
Green Economy Idea - Limits, Perspectives, Implications

Zdzisława Piątek
Czy społeczeństwo "opętane ekologią" stanowi zagrożenie ludzkiej wolności i demokracji?
Society "Possessed by Ecology" is it a Threat to Human Freedom and Democracy?

Ignacy S. Fiut
Przełom ekofilozoficzny w myśleniu według Zdzisławy Piątek
The Eco-philosophical Breakthrough: Zdzisława Piątek's Concept

Andrzej Papuziński
Realizacja zrównoważonego rozwoju
The Implementation of Sustainable Development

Wiesław Sztumski
Ekologia przestrzeni
The Ecology of Space

Joanna Kostecka
Studium przypadku: jaskółka oknówka Delichon Urbicum okazją do przemyślenia potrzeby retardacji przekształcania zasobów przyrody i ochrony świadczeń ekosystemów
House Martin Delichon Urbicum Case Study as a Reason to Consider the Need of Retardation of Processing of Natural Resources and Protection of Ecosystems' Services

Urszula Myga-Piątek
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce
The Concept of Sustainable Development in Tourism

RECENZJE/REVIEWS

Karolina Smoderek
W. Bołoz, Kościół i ekologia. W obronie człowieka i środowiska naturalnego,
Wyd. Homo Dei, Kraków 2010, s. 171.

LISTY DO REDAKCJI/LETTERS TO THE EDITORIAL OFFICE

Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec
Konferencja jubileuszowa dedykowana ks. Prof. dr hab. Józefowi Dołędze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 4 maja 2010 r.
Jubilee Conference Dedicated to prof. Józef Dołęga, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, May 4th 2010

Włodzimierz W. Bojarski
Rozwój czy zagłada społeczności światowej?
Development Or Destruction of the World’s Society?

Wiesław Sztumski
Jak kształtować świadomość dla potrzeb ekologii i trwałego rozwoju?
How to Shape Conciseness for Ecology and Sustainable Development?

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS ON ACTIVITIES OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND

NOTA DO AUTORÓW/INSTRUCTIONS FOR AUTHORS


Adres redakcji: Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Ukazuje się w wersji elektronicznej od 2006 / In Electronical Version Since 2006
/C/ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Materiały zawarte w tym serwisie chronione są prawem autorskim. All Rights Reserved.